• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’equips a pressió (posada en servei, modificacions i baixa)

Canvi de titular

Canvi de titular 11442 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’equips a pressió (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable s'ha de presentar un cop efectuat el canvi de titular de la instal·lació. 


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Annex de dades específiques al tràmit de Presentació de la declaració responsable pel canvi de titular d'equips a pressió  [HTML, 92,35 kB ]
  En aquest document s'especifiquen les dades tècniques de la instal·lació. Recordeu que heu d'emplenar tots els camps obligatoris (ressaltats en vermell) abans de desar el formulari. Sense aquesta informació no es podrà actualizar la instal·lació al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) ni emetre el corresponent justificant acreditatiu.
 • Declaració responsable signada pel titular de la instal·lació  [HTML, 87,83 kB ]
  Aquest document l'ha de signar el titular de la instal·lació o el seu representant legal / apoderat. La signatura pot ser electrònica (amb certificat digital) o bé manuscrita. En aquest últim cas, caldrà escanejar o fotografiar el document signat per tal d'adjuntar-lo al formulari genèric. Els formats d'arxiu acceptats són el .pdf, el .jpg, el .tiff i el .gif
Informació Complementària

Els titulars d’instal·lacions d’equips a pressió han de disposar de la documentació que s’indica a continuació durant tota la vida útil de la instal·lació:

 • Llibre de registre o registre informàtic de la instal·lació i els equips
 • Certificat d’operador de calderes. Només en calderes de classe segona de la ITC EP-1 de vapor o aigua sobreescalfada*
 • Documentació acreditativa del canvi de titularitat

* Calderes pirotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 15.000 o calderes aquotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 50.000

Els titulars d’instal·lacions d’equips a pressió han de complir els requisits preceptius, d'acord amb el reglament tècnic d’instal·lacions d’equips a pressió i la resta de normativa aplicable en matèria de seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

10.95€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.