• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’equips a pressió (posada en servei, modificacions i baixa)

Baixa d'equips

Baixa d'equips 11442 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’equips a pressió (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable s'ha de presentar un cop donats de baixa els equips corresponents.

Informació Complementària

Els titulars de les instal·lacions d'equips a pressió donats de baixa han de disposar, si escau, de la documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus generats en el desballestament dels equips, d'acord amb la normativa de residus que sigui d'aplicació.

Els titulars d'instal·lacions d'equips a pressió han de complir els requisits preceptius, d'acord amb el reglament tècnic d'instal·lacions d'equips a pressió i la resta de normativa aplicable en matèria de seguretat industrial i s'han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

El tràmit de baixa d’equips s’ha de realitzar quan es desmunten un o més equips d’una instal·lació i no són substituïts per cap altre.

Si l’equip que es dóna de baixa és substituït per un altre de característiques iguals o inferiors no cal donar de baixa l’equip.

Si l'equip donat de baixa és substituït per un altre de tal manera que comporti una modificació important de la instal·lació, cal realitzar el tràmit de modificació de la instal·lació on s’ha d’informar de la baixa de l’equip.

Si una modificació important de la instal·lació comporta a la vegada l’eliminació d’equips, aquests és poden donar de baixa al mateix tràmit de modificació sense necessitat de tramitar una baixa d’equips.

Si es desmunten o donen de baixa tots els equips d’una instal·lació, i per tant la pròpia instal·lació, llavors s’ha de realitzar el tràmit de baixa de la instal·lació.