• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’equips a pressió (posada en servei, modificacions i baixa)

Modificació

Modificació 11442 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’equips a pressió (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable s'ha de presentar abans de la posada en servei de la instal·lació modificada.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Annex de dades específiques al tràmit de Presentació de la declaració responsable per la modificació d'equips a pressió  [HTML, 190,15 kB ]
  En aquest document s'especifiquen les dades tècniques de la instal·lació. Recordeu que heu d'emplenar tots els camps obligatoris (ressaltats en vermell) abans de desar el formulari. Sense aquesta informació no es podrà actualizar la instal·lació al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) ni emetre el corresponent justificant acreditatiu.
 • Declaració responsable signada pel titular de la instal·lació  [HTML, 87,83 kB ]
  Aquest document l'ha de signar el titular de la instal·lació o el seu representant legal / apoderat. La signatura pot ser electrònica (amb certificat digital) o bé manuscrita. En aquest últim cas, caldrà escanejar o fotografiar el document signat per tal d'adjuntar-lo al formulari genèric. Els formats d'arxiu acceptats són el .pdf, el .jpg, el .tiff i el .gif
Informació Complementària

Els titulars d’instal·lacions d’equips a pressió han de disposar de la documentació que s’indica a continuació durant tota la vida útil de la instal·lació. La documentació que podrà requerir l’Administració farà referència únicament a la part modificada o ampliada del conjunt de la instal·lació.

Equips a pressió comercialitzats d’acord amb el Reial Decret 769/1999, d’aplicació de la Directiva 97/23/CE

 • Projecte tècnic , si la instal·lació és de classe 2. El projecte ha de tenir el contingut establert en l’epígraf 2 de l’annex II del REP, i a més a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació. En cas d’una modificació consistent en l’adaptació d’una caldera als requisits de la ITC EP-1 segons la disposició transitòria cinquena del RD 2060/2008, el projecte de modificació haurà d’adjuntar, si escau, un informe favorable d’un OC.
 • Memòria tècnica, si la instal·lació és de classe 1. La memòria ha de contenir descripció i plànols segons l’epígraf 2 de l’annex II del REP , i a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació.
 • Certificats d’instal·lació dels equips a pressió model EP-2
 • Certificat de direcció i acabament d’obra, si la instal·lació és de classe 2.
 • Declaracions CE de conformitat dels equips, les quals han d’estar redactades en una de les llengües oficials a Catalunya (català o castellà).
 • Acta OC d’inspecció periòdica de nivell C dels equips, si aquests són usats.
 • Llibre de registre o registre informàtic de la instal·lació i dels equips
 • Certificat d’operador de calderes. Només en calderes de classe segona de la ITC EP-1 de vapor o aigua sobreescalfada*

* Calderes pirotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 15.000 o calderes aquotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 50.000

Recipients a pressió simple comercialitzats d’acord amb el RD 1495/1991 d’aplicació de la Directiva 87/404/CEE

 • Projecte tècnic , si la instal·lació és de classe 2. El projecte ha de tenir el contingut establert en l’epígraf 2 de l’annex II del REP, i a més a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació. En cas d’una modificació consistent en l’adaptació d’una caldera als requisits de la ITC EP-1 segons la disposició transitòria cinquena del RD 2060/2008, el projecte de modificació haurà d’adjuntar, si escau, un informe favorable d’un OC.
 • Memòria tècnica, si la instal·lació és de classe 1. La memòria ha de contenir descripció i plànols segons l’epígraf 2 de l’annex II del REP , i a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació.
 • Certificats d’instal·lació dels equips a pressió model EP-2
 • Certificat de direcció i acabament d’obra, si la instal·lació és de classe 2.
 • Declaracions CE de conformitat dels equips, les quals han d’estar redactades en una de les llengües oficials a Catalunya (català o castellà).
 • Acta OC d’inspecció periòdica de nivell C dels equips, si aquests són usats.
 • Llibre de registre o registre informàtic de la instal·lació i dels equips
 • Certificat d’operador de calderes. Només en calderes de classe segona de la ITC EP-1 de vapor o aigua sobreescalfada*

* Calderes pirotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 15.000 o calderes aquotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 50.000

Aparells a pressió comercialitzats abans del RD 769/1999 o del RD 1495/1991, que disposen de placa de disseny segons el RAP del RD 1244/1979

 • Projecte tècnic , si la instal·lació és de classe 2. El projecte ha de tenir el contingut establert en l’epígraf 2 de l’annex II del REP, i a més a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació. En cas d’una modificació consistent en l’adaptació d’una caldera als requisits de la ITC EP-1 segons la disposició transitòria cinquena del RD 2060/2008, el projecte de modificació haurà d’adjuntar, si escau, un informe favorable d’un OC.
 • Memòria tècnica, si la instal·lació és de classe 1. La memòria ha de contenir descripció i plànols segons l’epígraf 2 de l’annex II del REP , i a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació.
 • Certificats d’instal·lació dels equips a pressió model EP-2
 • Certificat de direcció i acabament d’obra, si la instal·lació és de classe 2.
 • Certificats de constructor dels aparells model AP-1
 • Acta OC d’inspecció periòdica de nivell C dels equips, si aquests són usats.
 • Llibre de registre o registre informàtic de la instal·lació i dels equips
 • Certificat d’operador de calderes. Només en calderes de classe segona de la ITC EP-1 de vapor o aigua sobreescalfada*

* Calderes pirotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 15.000 o calderes aquotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 50.000

Equips a pressió sense marcatge CE procedents de la UE o EEE

 • Projecte tècnic , si la instal·lació és de classe 2. El projecte ha de tenir el contingut establert en l’epígraf 2 de l’annex II del REP, i a més a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació. En cas d’una modificació consistent en l’adaptació d’una caldera als requisits de la ITC EP-1 segons la disposició transitòria cinquena del RD 2060/2008, el projecte de modificació haurà d’adjuntar, si escau, un informe favorable d’un OC.
 • Memòria tècnica, si la instal·lació és de classe 1. La memòria ha de contenir descripció i plànols segons l’epígraf 2 de l’annex II del REP , i a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació.
 • Certificats d’instal·lació dels equips a pressió model EP-2
 • Certificat de direcció i acabament d’obra, si la instal·lació és de classe 2.
 • Documentació del fabricant dels equips
 • Projecte de disseny dels equips
 • Certificat OC de conformitat al projecte
 • Acta OC d’inspecció periòdica de nivell C dels equips, si aquests són usats.
 • Llibre de registre o registre informàtic de la instal·lació i dels equips
 • Certificat d’operador de calderes. Només en calderes de classe segona de la ITC EP-1 de vapor o aigua sobreescalfada*

* Calderes pirotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 15.000 o calderes aquotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 50.000

Equips a pressió transportables en instal·lació fixa, amb marcatge d’acord el RD 222/2001 d’aplicació de la Directiva 1999/36/CE.

 • Projecte tècnic , si la instal·lació és de classe 2. El projecte ha de tenir el contingut establert en l’epígraf 2 de l’annex II del REP, i a més a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació. En cas d’una modificació consistent en l’adaptació d’una caldera als requisits de la ITC EP-1 segons la disposició transitòria cinquena del RD 2060/2008, el projecte de modificació haurà d’adjuntar, si escau, un informe favorable d’un OC.
 • Memòria tècnica, si la instal·lació és de classe 1. La memòria ha de contenir descripció i plànols segons l’epígraf 2 de l’annex II del REP , i a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació.
 • Certificats d’instal·lació dels equips a pressió model EP-2
 • Certificat de direcció i acabament d’obra, si la instal·lació és de classe 2.
 • Acta OC d’inspecció periòdica de nivell C dels equips, si aquests són usats.
 • Declaració per l’empresa instal·ladora d’instal·lació fixa d’equips transportables
 • Llibre de registre o registre informàtic de la instal·lació i dels equips
 • Certificat d’operador de calderes. Només en calderes de classe segona de la ITC EP-1 de vapor o aigua sobreescalfada*

* Calderes pirotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 15.000 o calderes aquotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 50.000

Els titulars d’instal·lacions d’equips a pressió han de complir els requisits preceptius, d’acord amb el reglament tècnic d’instal·lacions d’equips a pressió i la resta de normativa aplicable en matèria de seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

10.95€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.

 

El tràmit de modificació escau quan es realitza una modificació important de la instal·lació. Al Reial Decret 2060/2008 s'estableixen els supòsits que tenen la consideració de modificació important.

Modificacions importants

Si la modificació important de la instal·lació comporta una ampliació dels equips cal, per una banda, estendre un nou Certificat d'instal·lació d'equip a pressió (model EP-2) per a cada un dels nous equips. Aquests equips s'han d'identificar amb els números seqüencials corresponents els quals s'han d'anotar a la placa de cada equip. Per l'altra, l'equip o equips han d'estar correctament documentats d'acord amb la normativa vigent.

Si la modificació important de la instal·lació comporta una substitució dels equips per uns altres que alterin la funció principal o prestacions originals (augmentant els valors de la pressió màxima admissible, la temperatura màxima/mínima admissible o el volum, o utilitzant un fluid de risc major d'acord amb el que estableix el Reial Decret 709/2015), cal inscriure els nous equips (que han d'estar correctament documentats d'acord amb la normativa vigent) i identificar-los amb nous números seqüencials. Aquests números s'han d’anotar al formulari EP-2 i en la placa d'instal·lació.
Els equips substituïts s'han de donar de baixa en el mateix tràmit de modificació.

Si la modificació important de la instal·lació comporta a la vegada l’eliminació d’equips, aquests és poden donar de baixa mitjançant el mateix tràmit de modificació sense necessitat de tramitar una baixa d’equips.

Modificacions no importants

Si la modificació de la instal·lació comporta un substitució dels equips per uns altres que no alteren la funció principal o són de característiques iguals o inferiors, llavors la modificació té la consideració de no important i no cal comunicar-la. Tanmateix, l'equip o equips nous han d'estar correctament documentats d'acord amb la normativa vigent.

Les modificacions no importants de la instal·lació i les modificacions dels equips (importants i no importants) que no comporten una modificació important de la instal·lació no cal comunicar-les a l'Administració, però també han d’estar correctament documentades d’acord amb la normativa vigent.