• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’equips a pressió (posada en servei, modificacions i baixa)

Posada en servei

Posada en servei 11442 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’equips a pressió (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable s’ha de presentar abans de la posada en servei de la instal·lació.  


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Annex de dades específiques al tràmit de Presentació de la declaració responsable per la posada en servei d'equips a pressió  [HTML, 148,94 kB ]
  En aquest document s'especifiquen les dades tècniques de la instal·lació. Recordeu que heu d'emplenar tots els camps obligatoris (ressaltats en vermell) abans de desar el formulari. Sense aquesta informació no es podrà inscriure la instal·lació al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) ni emetre el corresponent justificant acreditatiu.
 • Declaració responsable signada pel titular de la instal·lació  [HTML, 87,83 kB ]
  Aquest document l'ha de signar el titular de la instal·lació o el seu representant legal / apoderat. La signatura pot ser electrònica (amb certificat digital) o bé manuscrita. En aquest últim cas, caldrà escanejar o fotografiar el document signat per tal d'adjuntar-lo al formulari genèric. Els formats d'arxiu acceptats són el .pdf, el .jpg, el .tiff i el .gif
Informació Complementària

Els titulars d’instal·lacions d’equips a pressió han de disposar de la documentació següent durant tota la vida útil de la instal·lació:

Equips a pressió comercialitzats d’acord amb el Reial Decret 769/1999, d’aplicació de la Directiva 97/23/CE

 • Projecte tècnic , si la instal·lació és de classe 2. El projecte ha de tenir el contingut establert en l’epígraf 2 de l’annex II del REP, i a més a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació. 
 • Memòria tècnica, si la instal·lació és de classe 1. La memòria ha de contenir descripció i plànols segons l’epígraf 2 de l’annex II del REP , i a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació.
 • Certificats d’instal·lació dels equips a pressió model EP-2
 • Certificat de direcció i acabament d’obra, si la instal·lació és de classe 2.
 • Declaracions CE de conformitat dels equips, les quals han d’estar redactades en una de les llengües oficials a Catalunya (català o castellà).
 • Acta OC d’inspecció periòdica de nivell C dels equips, si aquests són usats.
 • Llibre de registre o registre informàtic de la instal·lació i dels equips
 • Certificat d’operador de calderes. Només en calderes de classe segona de la ITC EP-1 de vapor o aigua sobreescalfada*

* Calderes pirotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 15.000 o calderes aquotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 50.000

Recipients a pressió simple comercialitzats d’acord amb el RD 1495/1991 d’aplicació de la Directiva 87/404/CEE

 • Projecte tècnic , si la instal·lació és de classe 2. El projecte ha de tenir el contingut establert en l’epígraf 2 de l’annex II del REP, i a més a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació. 
 • Memòria tècnica, si la instal·lació és de classe 1. La memòria ha de contenir descripció i plànols segons l’epígraf 2 de l’annex II del REP , i a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació.
 • Certificats d’instal·lació dels equips a pressió model EP-2
 • Certificat de direcció i acabament d’obra, si la instal·lació és de classe 2.
 • Declaracions CE de conformitat dels equips, les quals han d’estar redactades en una de les llengües oficials a Catalunya (català o castellà).
 • Acta OC d’inspecció periòdica de nivell C dels equips, si aquests són usats.
 • Llibre de registre o registre informàtic de la instal·lació i dels equips
 • Certificat d’operador de calderes. Només en calderes de classe segona de la ITC EP-1 de vapor o aigua sobreescalfada*

* Calderes pirotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 15.000 o calderes aquotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 50.000

Aparells a pressió comercialitzats abans del RD 769/1999 o del RD 1495/1991, que disposen de placa de disseny segons el RAP del RD 1244/1979

 • Projecte tècnic , si la instal·lació és de classe 2. El projecte ha de tenir el contingut establert en l’epígraf 2 de l’annex II del REP, i a més a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació. 
 • Memòria tècnica, si la instal·lació és de classe 1. La memòria ha de contenir descripció i plànols segons l’epígraf 2 de l’annex II del REP , i a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació.
 • Certificats d’instal·lació dels equips a pressió model EP-2
 • Certificat de direcció i acabament d’obra, si la instal·lació és de classe 2.
 • Certificats de constructor dels aparells model AP-1
 • Acta OC d’inspecció periòdica de nivell C dels equips, si aquests són usats.
 • Llibre de registre o registre informàtic de la instal·lació i dels equips
 • Certificat d’operador de calderes. Només en calderes de classe segona de la ITC EP-1 de vapor o aigua sobreescalfada*

* Calderes pirotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 15.000 o calderes aquotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 50.000

Equips a pressió sense marcatge CE procedents de la UE o EEE

 • Projecte tècnic , si la instal·lació és de classe 2. El projecte ha de tenir el contingut establert en l’epígraf 2 de l’annex II del REP, i a més a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació. 
 • Memòria tècnica, si la instal·lació és de classe 1. La memòria ha de contenir descripció i plànols segons l’epígraf 2 de l’annex II del REP , i a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació.
 • Certificats d’instal·lació dels equips a pressió model EP-2
 • Certificat de direcció i acabament d’obra, si la instal·lació és de classe 2
 • Documentació del fabricant dels equips
 • Projecte de disseny dels equips
 • Certificat OC de conformitat al projecte
 • Acta OC d’inspecció periòdica de nivell C dels equips, si aquests són usats.
 • Llibre de registre o registre informàtic de la instal·lació i dels equips
 • Certificat d’operador de calderes. Només en calderes de classe segona de la ITC EP-1 de vapor o aigua sobreescalfada*

* Calderes pirotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 15.000 o calderes aquotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 50.000

Equips a pressió transportables en instal·lació fixa, amb marcatge d’acord el RD 222/2001 d’aplicació de la Directiva 1999/36/CE.

 • Projecte tècnic , si la instal·lació és de classe 2. El projecte ha de tenir el contingut establert en l’epígraf 2 de l’annex II del REP, i a més a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació. 
 • Memòria tècnica, si la instal·lació és de classe 1. La memòria ha de contenir descripció i plànols segons l’epígraf 2 de l’annex II del REP , i a més, el contingut específic establert per la ITC EP que sigui d’aplicació.
 • Certificats d’instal·lació dels equips a pressió model EP-2
 • Certificat de direcció i acabament d’obra, si la instal·lació és de classe 2.
 • Acta OC d’inspecció periòdica de nivell C dels equips, si aquests són usats.
 • Declaració per l’empresa instal·ladora d’instal·lació fixa d’equips transportables
 • Llibre de registre o registre informàtic de la instal·lació i dels equips
 • Certificat d’operador de calderes. Només en calderes de classe segona de la ITC EP-1 de vapor o aigua sobreescalfada*
 • * Calderes pirotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 15.000 o calderes aquotubulars de vapor o aigua sobreescalfada de PmsVt igual o més 50.000

Els titulars d’instal·lacions d’equips a pressió han de complir els requisits preceptius, d’acord amb el reglament tècnic d’instal·lacions d’equips a pressió i la resta de normativa aplicable en matèria de seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

32.8€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.