• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Declaració responsable per a instal·lacions d'emmagatzematge i distribució de combustibles sense autorització administrativa prèvia

21186 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’emmagatzematge i distribució de combustibles i carburants que no requereixen d’autorització administrativa prèvia (alta de la instal·lació, modificacions, canvis de titular i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Per a l’alta de la instal·lació, la modificació, el canvi de titular o la baixa de parcs d’emmagatzematge de líquids petrolífers que no necessiten autorització administrativa prèvia i d’instal·lacions petrolíferes per al subministrament a vehicles, aeronaus i embarcacions, ubicades a Catalunya, els seus titulars  han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.  

Llegiu-ne més

Aquest tràmit, 'Declaració responsable per a instal·lacions d'emmagatzematge i distribució de combustibles sense autorització administrativa prèvia', no està afectat per la suspensió de terminis i per tant es tramitarà d’acord amb el procediment habitual.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Llibre de registre de benzineres

Totes les instal·lacions de subministrament a vehicles amb una capacitat d'emmagatzemament superior a 5.000 litres han de disposar d'un llibre de revisions, proves i inspeccions, on s'han de registrar els resultats que s'obtenen a cadascuna de les actuacions, d'acord amb el Reial decret 706/2017, de 7 de juliol.

D'acord amb aquesta normativa, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial està trametent d’ofici el llibre de registre als titulars de les instal·lacions. No obstant, les persones interessades que encara no el tinguin, el poden sol·licitar mitjançant la petició genèrica.

Es pot trobar més informació sobre el llibre de registre de benzineres al web del Departament d'Empresa i Coneixement.

Formularis

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que en presenteu una versió obsoleta.

  • Als titulars de parcs d’emmagatzematge de líquids petrolífers que no requereixen d’autorització administrativa prèvia.
  • als titulars d’estacions de servei, ubicades a Catalunya.
  • als titulars d’instal·lacions per al subministrament de carburants als seus vehicles, ubicades a Catalunya.
  • als titulars d’instal·lacions per al subministrament de combustibles a embarcacions, ubicades a Catalunya.
  • als  titulars d’instal·lacions per al subministrament de combustibles a aeronaus, ubicades a Catalunya.
Què necessiteu fer?

Data actualització 12.07.2017