Declaració responsable per a instal·lacions d'emmagatzematge i distribució de combustibles sense autorització administrativa prèvia

21186 - Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions d’emmagatzematge i distribució de combustibles i carburants que no requereixen d’autorització administrativa prèvia (alta de la instal·lació, modificacions, canvis de titular i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Per a l’alta de la instal·lació, la modificació, el canvi de titular o la baixa de parcs d’emmagatzematge de líquids petrolífers que no necessiten autorització administrativa prèvia i d’instal·lacions petrolíferes per al subministrament a vehicles, aeronaus i embarcacions, ubicades a Catalunya, els seus titulars  han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.  

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Llibre de registre de benzineres

Totes les instal·lacions de subministrament a vehicles amb una capacitat d'emmagatzemament superior a 5.000 litres han de disposar d'un llibre de revisions, proves i inspeccions, on s'han de registrar els resultats que s'obtenen a cadascuna de les actuacions, d'acord amb el Reial decret 706/2017, de 7 de juliol.

D’acord amb aquesta normativa, un cop efectuat el tràmit de posada en servei de la instal·lació, la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera enviarà d’ofici el llibre de registre al titular de la instal·lació. No obstant això, les persones interessades que encara no el tinguin, el poden sol·licitar mitjançant la modalitat “Sol·licitar el llibre de registre d’una benzinera” d’aquest tràmit.

Es pot trobar més informació sobre el llibre de registre de benzineres al web del Departament d'Empresa i Coneixement.

Formularis

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions, es pot donar el cas que en presenteu una versió obsoleta.

  • Als titulars de parcs d’emmagatzematge de líquids petrolífers que no requereixen d’autorització administrativa prèvia.
  • als titulars d’estacions de servei, ubicades a Catalunya.
  • als titulars d’instal·lacions per al subministrament de carburants als seus vehicles, ubicades a Catalunya.
  • als titulars d’instal·lacions per al subministrament de combustibles a embarcacions, ubicades a Catalunya.
  • als  titulars d’instal·lacions per al subministrament de combustibles a aeronaus, ubicades a Catalunya.

Data actualització  12.07.2017