• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Presentació de la declaració responsable per a grues torre (posada en servei, modificacions i baixa)

Canvi de titular

Canvi de titular 11444 - Presentació de la declaració responsable per a grues torre (posada en servei, modificacions i baixa) Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable s’ha de presentar un cop efectuat el canvi de titular de la instal·lació. 


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Declaració responsable de la instal·lació de seguretat industrial  [HTML, 87,83 kB ]
  Aquest document l'ha de signar el titular de la instal·lació o el seu representant legal/apoderat. La signatura pot ser electrònica (amb certificat digital) o bé manuscrita. En aquest últim cas, caldrà escanejar o fotografiar el document signat per tal d'adjuntar-lo al formulari genèric. Els formats d'arxiu acceptats són el .pdf, el .jpg, el .tiff i el .gif.
Informació Complementària

Els titulars de grues torre han de disposar de la documentació següent durant tota la vida útil de la instal·lació:

 • Projecte d’instal·lació de la grua (no cal si és de classe 1)
 • Certificat de fabricació (certificat CE) d’elements estructurals de la grua.
 • Certificat d’un Organisme de Control d’altres elements estructurals (trams enterrats si no són lliurats pel fabricant de la grua).
 • Document d’entrega de la grua pel fabricant
 • Acta d’inspecció d’un Organisme de Control de la grua desmuntada amb resultat favorable.
 • Declaració responsable corresponent a la instal·lació elèctrica de la grua.
 • Contracte manteniment  de la grua.
 • Documentació acreditativa de què la persona que ha de manipular la grua té el certificat d’operador de grua torre.
 • Certificat d’instal·lació de la grua torre signat pel tècnic titulat competent de l’empresa instal·ladora.
 • Contracte de manteniment.
 • Certificat de fabricació (certificat CE) d’elements estructurals de la grua.
 • Acta d'inspecció de la grua muntada, efectuada pel mateix organisme de control que hagi efectuat la inspecció de la grua desmuntada.

Els titulars de grues torre han de complir els requisits preceptius, d’acord amb el reglament tècnic d’aparells elevadors d’elevació i manutenció i la resta de normativa aplicable en matèria de seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

10.95€

Informació Complementària