• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Premis a la Innovació de les Fires de Catalunya

Optar al premi

Optar al premi 6494 - Premis a la Innovacio de les Fires de Catalunya Departament d'Empresa i Coneixement

El termini per presentar la sol·licitud és de l'1 al 25 d'octubre de 2019.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Descripció de l'entitat
  Cal incloure les dades generals: la plantilla, el pressupost liquidat, la composició de l'entitat, els càrrecs gerencials i directius, els productes i serveis, certificacions de gestió o de producte obtingudes, en cas de tenir-les, altres activitats paral·leles o complementàries que es puguin realitzar a banda de l'activitat firal i la memòria de l'any anterior.
 • Memòria de l'activitat
  Cal indicar l'activitat duta a terme per a la millora de la gestió de la innovació, la qualitat i la productivitat, amb dades que facin referència a les activitats realitzades i als resultats obtinguts. També s¿ha de fer constar si s'ha obtingut el registre d'entitat i les homologacions internacionals, oficials o d'empreses prestigioses. La memòria s'ha de referir als punts que contenen els criteris d'avaluació descrits en l'Ordre EMC/212/2017, de 18 de setembre, per la qual s'aproven les bases dels Premis a la Innovació de les Fires de Catalunya. La memòria, sense incloure els annexos, no pot superar les 25 pàgines, en format DIN-A4, i ha d'estar impresa amb un cos de lletra mínim 10. Totes les pàgines de la memòria han d'estar numerades. Podeu adjuntar la documentació que considereu rellevant per a una major entesa de la memòria i activitats (fulletons, díptics explicatius, retalls de premsa, etc.).
 • Pla proposat d'accions de millora
  Ha de tenir un màxim de 6 pàgines. Juntament amb la descripció de cada acció de millora s'hi ha de fer constar el termini d'execució previst de l'acció i el responsable de dur-la a terme.
 • Annexos (fulletons, díptics, retalls de premsa)

Requisits informatius
 • Ser una empresa constituïda i inscrita en el Registre d¿Activitats Firals de Catalunya. Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l¿Administració de l¿Estat i de les obligacions socials amb la Seguretat Social. Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit. 

Els premis per a l'any 2019 consisteixen en un trofeu i un diploma acreditatiu per a cada una de les institucions guardonades.

Els premis es concediran en el marc del Congrés de Fires de Catalunya, que enguany es farà a la ciutat de Sabadell entre el 20 i el 21 de novembre.

Els premis es poden declarar deserts si la comissió d'avaluació ho considera oportú.