• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ 2019)

Sol·licitar

Sol·licitar 4365 - Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Aquest tràmit es pot fer per internet sense certificat digital o amb certificat digital.

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 de juny a l'1 d'octubre de 2019 fins a les 14:00 h (hora local Barcelona)

Per tramitar la sol·licitud PRJ us recomanem llegir la Guia per tramitar els PRJ 2019

El formulari de sol.licitud consta de:

 • Formulari
 • Treball de recerca (Pes màxim de 3 MB)
 • Autorització del centre  (Pes màxim de 512Kb )
 • Autorització dels tutors/es legals dels alumnes menors , si escau (Pes màxim de 512Kb )
 • En el cas que el centre vulgui optar al Premi Reginó Centre haurà d'adjuntar la Memòria per a participar al "Premi Reginó Centre" (Pes màxim de 512Kb )

És imprescindible convertir els documents a annexar en format PDF i adjuntar-los al formulari abans de validar-ho.

Els treballs han de ser realitzats durant el curs acadèmic 2018-2019, redactats prioritàriament en llengua catalana i amb un màxim de 75 pàgines.

El treball de recerca, com a orientació general ha d'incloure els punts següents:

 1. Resum del treball.
 2. Introducció i antecedents.
 3. Objectius.
 4. Resultats.
 5. Conclusions.
 6. Bibliografia.

Els treballs han d'estar realitzats individualment o, com a màxim, per un equip de cinc alumnes.

Cada centre pot presentar un màxim de 10 treballs de recerca, amb les limitacions següents:El nombre total màxim de treballs que pot presentar cada centre és de 10, dels quals com a màxim 6 poden ser de segon de batxillerat.
 
La resta de treballs, fins a arribar a 10, poden ser de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i qualsevol dels cursos dels cicles formatius de grau mitjà i superior.
 
El centre ha de seleccionar els treballs que es presentin a la convocatòria garantint-ne la qualitat, i ha de donar suport al seu alumnat en la presentació de la sol·licitud. No es poden presentar treballs que ja hagin estat premiats amb aquests mateixos premis en anys anteriors.

No es poden presentar treballs que ja hagin estat premiats amb aquests mateixos premis en anys anteriors.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Els criteris per atorgar el premi als treballs i d’acord amb els mecanismes establerts en el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya (PRI) vigent, els treballs els avaluaran òrgans externs i experts, i es tindran en compte els criteris i les puntuacions següents per a ambdues modalitats (valoració de l’1 al 100)

a) L’originalitat i l’interès del tema (20/100).

b) El caràcter interdisciplinari del treball (10/100).

c) La correcció metodològica i el rigor científic de les conclusions (25/100).

d) La qualitat lingüística i la presentació general del treball i del resum (15/100).

e) Es valoraran més els treballs d’aplicacions de tècniques de recerca en àmbits i objectius assolibles per l’alumnat d’aquests nivells i sobre els quals puguin fer aportacions pròpies que no pas l’intent d’abastar temes massa generals o complexos (15/100).

f) Es valoraran més els treballs que hagin suposat un esforç suplementari en la tasca habitual de les matèries, els crèdits o les activitats pròpies del curs acadèmic (15/100).

S’incorpora transversalment a aquesta avaluació la perspectiva de gènere en la valoració de cadascun dels criteris d’avaluació esmentats.

A aquest efecte es valorarà, si escau, l’ús no androcèntric ni sexista del llenguatge escrit i visual, l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’enfocament i el desenvolupament del tema, i l’impacte i l’originalitat de les aportacions en l’àmbit de la temàtica de gènere o de la igualtat entre dones i homes.

Els criteris per atorgar el premi als centres tindran en compte: 

a) Historial de participació en els PRJ: es valorarà el nombre de treballs presentats i premiats que ha tingut el centre entre els cursos 2008-2009 i 2017-2018; és a dir, en els darrers 10 cursos.

b) Participació en la convocatòria PRJ 2019 (curs 2018-2019): es valorarà el nombre de treballs presentats a partir d'un mínim de dos, la mitjana de les notes d'avaluació obtingudes en els treballs presentats, i si hi ha hagut un augment de les sol·licituds presentades pel centre respecte de l'edició de l'any anterior.

No optaran al premi als centres els centres que hagin estat guardonats en alguna de les convocatòries dels cinc anys anteriors (convocatòries PRJ 2014-2018) ni els centres que no tinguin cap treball premiat en la convocatòria 2019.

El jurat, per tal de reconèixer l'esforç dels centres, pot donar prioritat en la selecció als centres valorant:

- Que en la convocatòria 2019 es presentin per primera o segona vegada amb un mínim de tres treballs de qualitat.

- Criteris de distribució territorial.

- Que presentin treballs de recerca d'alumnat de cursos diferents de segon de batxillerat.

- Que al llarg de les 37 edicions d'aquesta convocatòria no hagin obtingut mai un premi als centres.

Pel que fa al Premi Reginó de centre, a més del que disposen els apartats a) i b) d'aquest mateix article, també es valorarà l'impuls, per part del centre, d'activitats que promoguin un enfocament en equitat de gènere, com ara la inclusió explícita de la perspectiva de gènere en el projecte educatiu del centre; disposar d'una persona referent de gènere; integrar la perspectiva de gènere en la comunicació del centre; disposar d'una secció de gènere a la biblioteca del centre; dur a terme activitats anuals de formació i sensibilització en equitat de gènere i de lluita contra la violència masclista adreçades a professorat i a alumnat del centre, i qualsevol altra activitat de promoció de la recerca en qüestions de gènere que el centre dugui a terme. A aquest efecte, els centres que vulguin participar en aquesta modalitat han de redactar i presentar, annexa a alguna de les sol·licituds dels seus alumnes que participin en aquesta convocatòria, una memòria expositiva breu dels mèrits en què es puguin valorar les activitats esmentades del centre en qüestions de gènere, segons el model normalitzat disponible al web de l'AGAUR.