• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ 2019)

Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ 2016)

Acrònim: PRJ 2016

Inici termini:24/05/2016

Fi termini:22/09/2016

Més informació:  Elvira Reche elvira.reche@gencat.cat

 

Data màxima de presentació de sol·licituds: 22/09/2016

Objecte

Atorgar premis amb l'objectiu de recompensar l'esforç d'alumnes d'ESO, batxillerats i cicles formatius de grau mitjà i superior que, sota la tutela dels professors i les professores, duguin a terme un treball de recerca en llengua catalana que els permeti aplicar els coneixements propis del seu curs al desenvolupament i la interpretació de projectes de recerca.

Així mateix, es premia l'esforç dels centres d'educació secundària per fomentar la participació dels tutors i tutores i alumnes en aquesta convocatòria. 

Per setè any consecutiu s'atorga el Premi Reginó, que reconeixerà el millor treball de recerca sobre les dones i les seves aportacions a la societat i també el centre d’ensenyament secundari que s'hagi distingit per impulsar l’interès en aquesta temàtica, iniciativa que s’ha desenvolupat conjuntament amb l'Institut Català de les Dones (ICD).

Per quart any consecutiu, es torna a incloure, el Premi Ramon Faus i Esteve, per al millor treball de recerca sobre el tema de la família, que vol potenciar el millor treball de recerca en aquest àmbit, en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

A més, enguany, per primer cop, s’inclou en aquesta convocatòria el Premi INEFC (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya), amb l'objectiu de fomentar l’interès per la recerca en temes relacionats amb les ciències de l'activitat física i l’esport, que reconeixerà el millor treball de recerca en aquest àmbit.

Àmbit

Els treballs poden ser de tipus experimental o teòric, en el sentit de fomentar la creativitat científica i l'esperit de recerca en qualsevol dels àmbits del coneixement.


Les sol·licituds són avaluades per òrgans externs i experts de la comunitat científica, i s'hi tenen en compte els criteris següents: 

a) L’originalitat i l’interès del tema (20/100).

b) El caràcter interdisciplinari del treball (10/100).

c) La correcció metodològica i el rigor científic de les conclusions (25/100).

d) La qualitat lingüística i la presentació general del treball i del resum (15/100).

e) Es valoraran més els treballs d’aplicacions de tècniques de recerca en àmbits i objectius assolibles per alumnat d’aquests nivells i sobre els quals puguin fer aportacions pròpies que no pas l’intent d’abastar temes massa generals o complexos(15/100).

f) Es valoraran més els treballs que hagin suposat un esforç suplementari en la tasca habitual de les matèries, els crèdits o les activitats pròpies del curs acadèmic (15/100).

A més, la valoració tindrà en compte la revisió dels treballs que farà el jurat.

 Els criteris per atorgar el premi als centres tindran en compte:

a)    Historial de participació del centre: es valorarà el nombre de treballs presentats i premiats que ha tingut el centre entre el 2005 i l’edició de l’any anterior.

b)    Participació a la convocatòria vigent: es valorarà el nombre de treballs presentats, la mitjana de les notes d’avaluació obtingudes dels treballs presentats i l’increment de sol·licituds presentades pel centre respecte de l’edició de l’any anterior.

No optaran al premi els centres que hagin estat guardonats a la convocatòria anterior.

El jurat, per reconèixer l’esforç dels centres, podrà donar prioritat en la selecció a aquells que presentin treballs de qualitat en aquesta convocatòria per primera o segona vegada, pot tenir en consideració criteris de territorialitat i també pot reconèixer l’esforç dels centres en la presentació de treballs de recerca d’alumnat de cursos diferents de segon de batxillerat.

Destinataris

Poden beneficiar-se d'aquests premis els autors i les autores dels millors treballs de recerca elaborats individualment o per un equip preferentment reduït (en cap cas superior a cinc persones) d'alumnes d'educació secundària de 14 a 23 anys d'edat i que cursin estudis a partir del segon cicle d'ESO, batxillerats o cicles formatius de grau mitjà i superior. També poden beneficiar-se d'aquests premis els centres, d'acord amb el que determinen les bases de la convocatòria.

Durada

Els treballs han de ser realitzats durant el curs acadèmic 2015-2016.

Característiques

El nombre total màxim de treballs que pot presentar cada centre és de deu per a tots els nivells d'educació secundària. 
Pel que fa als treballs duts a terme dins del crèdit obligatori de segon de batxillerat, cada centre n'ha de fer, si escau, una selecció i pot presentar als premis un màxim de: 
a) Dos treballs en el cas dels centres amb un nombre total màxim de cent alumnes 
matriculats per al curs 2015-2016 en aquest nivell educatiu. 
b) Tres treballs en el cas dels centres amb un nombre total de més de cent alumnes matriculats per al curs 2015-2016 en aquest nivell educatiu.

Import

Es concedeix un màxim de setanta cinc premis, de 750 euros cadascun, als millors treballs. D'entre els treballs premiats es podrà acordar l'edició d'una de les obres. 
A més, es concedeix un màxim d'onze premis entre els centres participants, que consisteixen en: 
Una dotació de 2.500 euros per a cada centre guardonat, que s'ha de destinar a l'adquisició de llibres i publicacions per a la biblioteca o a l'equipament cientificodocent del centre.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds per a tots els cursos estarà obert des del 24 de maig de 2016 fins el 22 de setembre de 2016 inclòs.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s'han d'emplenar per via electrònica a través de portal de Tràmits Gencat.

Resolució

El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos comptadors des de l'endemà de la data de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entendrà desestimat per silenci. 

Documentació

S'ha d'adjuntar a la sol·licitud en format electrònic la documentació següent: 
- El treball de recerca (màx. 75 pàgines i 3MB) 
- L'autorització del centre per poder presentar aquest treball a aquests premis. (segons model) 
- L'autorització dels tutor/es legals per poder participar en aquest premis només en el cas de que els alumnes siguin menors d'edat. (segons model) 

De forma excepcional, i només si és necessari per a la comprensió, es pot incloure material complementari al treball de recerca. Per tant, en cap cas és obligatori.
La forma de fer arribar el material complementari afegeix un pas més al tràmit. Exclusivament les sol·licituds que presentin material complementari, un cop hagin tramitat la sol·licitud electrònicament a Tràmits gencat hauran de fer arribar un CD/DVD al Registre de l'AGAUR, que contingui el material complementari en format preferiblement pdf i acompanyat de la impressió en paper del document d’acusament de rebuda de la sol·licitud que es genera amb la prèvia tramitació de la sol·licitud via electrònica.

Teniu en compte que el termini per presentar el material complementari és el mateix que per presentar la sol·licitud.

Justificació dels centres guardonats

Els centres guardonats amb els premis previstos a la base 4.2 hauran de justificar la despesa en l’adquisició dels llibres i les publicacions o l’equipament cientificodocent destinats al centre, i acreditar-la com a màxim el dijous 26 d’octubre de 2017 mitjançant els models normalitzats per justificar la despesa (compte justificatiu simplificat).