• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ 2019)

Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ 2015)

Acrònim: PRJ 2015

Inici termini:09/06/2015

Fi termini:22/09/2015

Més informació:  Elvira Reche elvira.reche@gencat.cat

 

Data màxima de presentació de sol·licituds: 22/09/2015

Objecte

Atorgar premis amb l'objectiu de recompensar l'esforç d'alumnes de segon cicle d'educació secundària obligatòria (ESO) i d'alumnes d'educació postobligatòria (batxillerats i cicles formatius de grau mitjà i superior) que, sota la tutela dels professors i les professores, duguin a terme un treball de recerca en llengua catalana que els permeti aplicar els coneixements propis del seu curs al desenvolupament i la interpretació de projectes de recerca. Així mateix, es premia l'esforç dels centres d'educació secundària per fomentar la participació dels tutors i tutores i alumnes en aquesta convocatòria. 

Amb l'objectiu de fomentar l'interès per la recerca en relació amb les dones i les seves aportacions a la societat, en col·laboració amb l'Institut Català de les Dones (ICD), el premi Reginó reconeixerà el millor treball de recerca en aquest àmbit i el centre d'educació secundària que hagi destacat per haver impulsat l'interès en aquesta temàtica. 

A més, per tercer any consecutiu, es torna a incloure el , el premi Ramon Faus i Esteve, per al millor treball de recerca sobre el tema de la família, que vol potenciar el millor treball de recerca en aquest àmbit, en col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família.

Àmbit

Els treballs poden ser de tipus experimental o teòric, en el sentit de fomentar la creativitat científica i l'esperit de recerca en qualsevol dels àmbits del coneixement. 

Les sol·licituds són avaluades per òrgans externs i experts de la comunitat científica, i s'hi tenen en compte els criteris següents: 
a) L'originalitat i l'interès del tema (20/100). 
b) El caràcter interdisciplinari del treball (10/100). 
c) La correcció metodològica i el rigor científic de les conclusions (25/100). 
d) La qualitat lingüística i la presentació general del treball i del resum (15/100). 
e) Es valoraran més els treballs d'aplicacions de tècniques de recerca en àmbits i objectius assolibles per alumnes d'aquests nivells i sobre els quals puguin fer aportacions pròpies (15/100). 
f) Es valoraran més els treballs que hagin suposat un esforç suplementari en la tasca habitual de les matèries, els crèdits o les àrees del curs acadèmic (10/100). 
g) La utilització de noves tecnologies, si escau (5/100).

Destinataris

Poden beneficiar-se d'aquests premis els autors i les autores dels millors treballs de recerca elaborats individualment o per un equip preferentment reduït (en cap cas superior a cinc persones) d'alumnes d'educació secundària de 14 a 23 anys d'edat i que cursin estudis a partir del segon cicle d'ESO, batxillerats o cicles formatius de grau mitjà i superior. També poden beneficiar-se d'aquests premis els centres, d'acord amb el que determinen les bases de la convocatòria.

Durada

Els treballs han de ser realitzats durant el curs acadèmic 2014-2015.

Característiques

El nombre total màxim de treballs que pot presentar cada centre és de deu per a tots els nivells d'educació secundària. 
Pel que fa als treballs duts a terme dins del crèdit obligatori de segon de batxillerat, cada centre n'ha de fer, si escau, una selecció i pot presentar als premis un màxim de: 
a) Dos treballs en el cas dels centres amb un nombre total màxim de cent alumnes 
matriculats per al curs 2014-2015 en aquest nivell educatiu. 
b) Tres treballs en el cas dels centres amb un nombre total de més de cent alumnes matriculats per al curs 2014-2015 en aquest nivell educatiu.

Import

Es concedeix un màxim de setanta dos premis, de 750 euros cadascun, als millors treballs. D'entre els treballs premiats es podrà acordar l'edició d'una de les obres. 
A més, es concedeix un màxim d'onze premis entre els centres participants, que consisteixen en: 
Una dotació de 2.500 euros per a cada centre guardonat, que s'ha de destinar a l'adquisició de llibres i publicacions per a la biblioteca o a l'equipament cientificodocent del centre.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds per a tots els cursos estarà obert des de el 9 de juny de 2015 fins el 22 de setembre de 2015 inclòs.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s'han d'emplenar per via electrònica a través de portal de Tràmits Gencat.

Resolució

El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos comptadors des de l'endemà de la data de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entendrà desestimat per silenci. 

Documentació

S'ha d'adjuntar a la sol·licitud en format electrònic la documentació següent: 
- El treball de recerca (màx. 75 pàgines i 3MB) 
- L'autorització del centre per poder presentar aquest treball a aquests premis. (segons model) 
- L'autorització dels tutor/es legals per poder participar en aquest premis només en el cas de que els alumnes siguin menors d'edat. (segons model) 

De forma excepcional, i només si és necessari per a la comprensió, es pot incloure material complementari al treball de recerca. Per tant, en cap cas és obligatori.
La forma de fer arribar el material complementari afegeix un pas més al tràmit. Exclusivament les sol·licituds que presentin material complementari, un cop hagin tramitat la sol·licitud electrònicament a Tràmits gencat hauran de fer arribar un CD/DVD al Registre de l'AGAUR al Passeig Lluís Companys 23, 08010, Barcelona, que contingui el material complementari en format preferiblement pdf i acompanyat de la impressió en paper del document d’acusament de rebuda de la sol·licitud que es genera amb la prèvia tramitació de la sol·licitud via electrònica. Teniu en compte que el termini per presentar el material complementari és el mateix que per presentar la sol·licitud.

Justificació dels centres guardonats

Els centres guardonats amb els premis previstos a la base 4.2 hauran de justificar la despesa en l’adquisició dels llibres i les publicacions o l’equipament cientificodocent destinats al centre, i acreditar-la com a màxim el dijous 27 d’octubre de 2016 mitjançant els models normalitzats per justificar la despesa.

La documentació justificativa que cal aportar és la següent:

Una justificació de la destinació de l’import del premi. La despesa d’aquest import s’ha d’haver efectuat entre el gener i el setembre de 2016.

La documentació justificativa s’ha de presentar al registre de l’AGAUR, o d’acord amb el que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1990, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.