• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Premis d'Excel·lència Energètica

Optar als premis

Optar als premis 11183 - Premis Excel·lència Energètica Departament d'Empresa i Coneixement

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 3 de febrer de 2017.

En el cas de les empreses, caldrà adjuntar al formulari de sol·licitur que trobareu a l'apartat "Pas 1 > Per Internet" la documentació següent:

· Annex de dades específiques

També es podrà adjuntar altra documentació de suport a la candidatura (memòries, fotografies, etc.).

Els candidats que siguin empreses o entitats han d’acreditar mitjançant una declaració responsable del compliment dels requisits següents:

 1. Disposar de l’escriptura de constitució de la societat i/o de la inscripció dels seus estatuts en el Registre mercantil o al registre corresponent, si s’escau .

 2. Haver atorgat a la persona sotasignant facultats de representació de l’empresa, d’acord amb l'escriptura notarial corresponent inscrita al registre mercantil o al registre corresponent, si s’escau.

 3. En cas de tenir una plantilla igual o superior a cinquanta persones, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l’article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social; el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny. 

 4. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. 

 5. En cas de tenir una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, compleix amb l'obligació d'utilitzar els mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball. 

 6. Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998). 

 7. No haver estat sancionada, per resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte. 

 8. Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 

 9. Compleix l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, elaborarem i aplicarem amb caràcter obligatori un Pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 215 de 8.9.2015). 

 10. En el cas que els candidats siguin fundacions o associacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l’anterior. 

 11. En el cas que els candidats siguin fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril. 

 12. Per a les empreses obligades pel Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE, de 12 de febrer, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, en el referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditories energètiques i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia, haver realitzat les auditories energètiques corresponents.

 13. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

 14. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

 15. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Poden optar als Premis aquelles empreses, entitats públiques i privades i ens locals que tinguin domicili a l’àmbit territorial de Catalunya i que hagin realitzat projectes, actuacions o iniciatives en les modalitats previstes quan la seva activitat, resultat o benefici es desenvolupi i/o s’apliqui totalment o parcialment a Catalunya.

Els projectes o actuacions s'han d'haver desenvolupat o dut a terme durant l'any 2016.

Les modalitats per les que poden optar són les següents:

 1. Actuació. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin dut a terme una instal·lació o actuació significativa en l’àmbit de l’estalvi, l’eficiència o la diversificació energètica, i/o de l’aprofitament de les energies renovables.
 2. Àmbit local. Ens locals que hagin realitzat alguna actuació destacada de millora en eficiència energètica i/o les energies renovables en el seu àmbit.
 3. Renovació energètica d’edificis. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s’hagin distingit per dur a terme una actuació destacada en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o les energies renovables en l’àmbit de la renovació energètica de l’edificació.
 4. Mobilitat elèctrica. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin desenvolupat una actuació relacionada amb la mobilitat sostenible.
 5. Sensibilització. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s’hagin distingit per les seves actuacions de difusió i conscienciació en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o les energies renovables.
 6. Internacionalització. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin desenvolupat una actuació amb projecció internacional en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o les energies renovables.
 7. Trajectòria. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s’hagin distingit per la seva activitat continuada i de referència en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o la promoció de les energies renovables.

Una mateixa persona jurídica pot presentar més d’una sol·licitud a una mateixa modalitat o a modalitats diferents.

Un mateix projecte o actuació subjecte no pot ser presentat a més d’una modalitat.

Un mateix projecte o actuació pot ser presentat per dues o més persones jurídiques que hagin col·laborat en la seva realització. En aquests casos cada projecte o actuació presentats ha de tenir un únic representant. Aquest representant és qui rebrà totes les notificacions relatives al Premi. El representant, si s’escau, pot esmentar en el formulari de presentació de la sol·licitud altres persones o entitats que hi hagin participat.

La participació en aquests Premis pressuposa la total acceptació de les bases.

Els candidats accepten aparèixer en fotografies, vídeos i activitats promocionals similars relacionades amb aquests Premis.