• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Petició genèrica

Presentar la petició

Presentar la petició 10124 - Petició genèrica Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

La petició genèrica es pot presentar en qualsevol moment.

El formulari de petició pot anar acompanyat d'un màxim de dos documents relacionats amb la situació que s'exposa.

Prèviament a la presentació de la petició genèrica, cal comprovar que no hi hagi cap tràmit associat a la sol·licitud que es vol presentar al cercador de Tràmits gencat. En cas que existeixi un tràmit específic, la petició s'haurà de fer seguint les indicacions del tràmit.

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Còmput de terminis

  1. El còmput de terminis, pel que fa a l'obligació de resoldre de l'Administració és el que s'estableix a la legislació vigent de procediment administratiu. En tot cas, si es tracta d'una petició que s'emmarca en un procediment amb terminis concrets, caldrà tenir en compte els terminis que marca el tràmit corresponent.
  2. La data efectiva d'inici del còmput ha de ser comunicada per l'ens o òrgan competent.
  3. Es considerarà data vàlida, a l'efecte de còmput de terminis, la d'entrada al Registre electrònic.
  4. La data i hora oficials del Registre electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, als efectes de còmput de terminis, és la data i hora oficials de Catalunya.