Presentar la petició 10124 - Petició genèrica Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

La petició genèrica es pot presentar en qualsevol moment.

El formulari de petició pot anar acompanyat d'un màxim de dos documents relacionats amb la situació que s'exposa.

 • Si el tràmit té habilitat un formulari específic, és obligatori usar-lo tal com estableix l’article 66.6 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Consulta prèviament el tràmit a Tràmits gencat o Canal Empresa.

 • És obligatori fer servir el formulari amb signatura digital en els casos següents:
  • Formular sol·licituds
  • Presentar declaracions responsables i comunicacions
  • Interposar recursos
  • Desistir d'accions
  • Renunciar a drets
   Si uses el formulari sense signatura rebràs un requeriment d'esmena per manca de la signatura, tal i com estableix l'article 11 de la Llei 39/2015, fet que allargarà el teu procediment.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Còmput de terminis

 1. El còmput de terminis, pel que fa a l'obligació de resoldre de l'Administració és el que s'estableix a la legislació vigent de procediment administratiu. En tot cas, si es tracta d'una petició que s'emmarca en un procediment amb terminis concrets, caldrà tenir en compte els terminis que marca el tràmit corresponent.
 2. Es considerarà data vàlida, a l'efecte de còmput de terminis, la d'entrada al Registre general electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 3. La data i hora oficials del Registre general electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, als efectes de còmput de terminis, són les de la Seu electrònica.