• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Permís d'investigació minera

Sol·licitar el permís d'investigació

Sol·licitar el permís d'investigació 8976 - Permís d'investigació minera Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.   


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Designació del perímetre del dret miner  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 83,34 kB ]
 • Projecte d'investigació
  Projecte d'investigació: Signat per tècnic competent. Costarà de : Memòria explicativa del pla general d'investigació que es preveu realitzar, indicant els minerals a què es refereix.- Procediment i mitjans a utilitzar, especificant l'equip tècnic de què disposa el sol·licitant.- Programa de la investigació.- Pressupost de les inversions a efectuar.- Termini d'execució.- Plànols de situació del permís i labors que es projecten.
 • Sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental simplificada (si afecta Xarxa Natura 2000)
 • Estudi d'impacte ambiental simplificada (si afecta Xarxa Natura 2000)
 • Programa de restauració
  Programa de restauració: Ha de contenir una memòria explicativa dels aspectes sobre l'indret on es preveu l'activitat i el seu entorn, descripció de l'activitat sol·licitada amb delimitació de l'àrea afectada, estudi dels efectes de l'activitat sobre el paisatge, mesures per prevenir i compensar les conseqüències sobre el medi ambient, i totes les dades necessàries per demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del Programa proposat.- Estudi econòmic: Inclourà l'anàlisi detallada dels cost de l'execució de la restauració i de les mesures de protecció del medi ambient, amb el corresponent pressupost.- Programa d'execució: Amb les diverses fases d'execució dels treballs de restauració i de protecció així com la relació amb el desenvolupament de l'explotació.- Plànols sobre base cartogràfica a escala 1/50.000 dotada de quadrícula UTM.- Plànol topogràfic de l'àrea afectada i dels eu entorn, amb corbes de nivell , equidistant 1 m. L'escala serà 1/5000 o 1/1000, en funció de la superfície, quan es tracti de sol·licituds d'autoritzacions d'explotació o d'aprofitament de recursos de les seccions A i B respectivament, i 1/1000 i 1/2000 en el cas de sol·licituds de concessions d'explotacions de recursos de les seccions C i D.- Plànols geològics de la zona afectada amb indicació de les característiques litològiques , estructurals i higrogeològiques, a la mateixa escala que els anteriors.- Plànols amb les projeccions horitzontal i vertical dels treballs d'explotació, emmagatzematge de residus miners, evacuació d'aigües residuals i restauració i protecció del medi ambient, a la mateixa escala que els anteriors.- Annexos: S'hi adjuntaran els estudis preliminars realitzats sobre el medi físic, els estudia addicionals de valoració dels efectes previstos de l'explotació del medi ambient, informes geotècnics , estudis edafològics i de revegetació del sòl restaurat.
 • Estudi econòmic de finançament i garanties de viabilitat
 • Designació definitiva del terreny sol·licitat
Informació Complementària

Per tal de fer la sol·licitud només caldrà presentar el formulari de sol·licitud que es pot trobar al pas 1. Sol·licitar i l'annex de Designació del perímetre del dret miner. Per a la resta de documentació es disposa de 60 dies hàbils per presentar-la, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Premeu per obtenir l'import de la taxa a liquidar 

Informació Complementària

L'import de la taxa és variable.