• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Obtenció de la capacitat legal, tècnica i econòmica per a l'exercici de l'activitat de distribució d'energia elèctrica

Obtenir la certificació

Obtenir la certificació 9061 - Obtenció de la capacitat legal, tècnica i econòmica per a l'exercici de l'activitat de distribució d'energia elèctrica Departament d'Empresa i Coneixement

S'ha de presentar la documentació, com a requisit previ per a l'obtenció de l'autorització com distribuidor d'energia elèctrica.

Aquest tràmit no té formulari de sol·licitud. Només s'ha de presentar la següent documentació:

Per acreditar la capacitat legal:

 1. Escriptura de constitució de la societat degudament inscrita en el Registre mercantil o, en el cas de societats cooperatives, en el registre que correspongui, que acrediti les condicions legals i econòmiques a que es refereix aquest article.
 2. Certificació de la inscripció de la Societat en el Registre d'Activitats industrials corresponents.
 3. Acreditació de la capacitat tècnica de la societat d'acord amb el que s'estableix al punt corresponent.

Les entitats que realitzen l'activitat de distribució hauran de revestir la forma de societats mercantils de nacionalitat espanyola o si escau d'un altre estat membre de la Unió Europea amb establiment permanent a Espanya.
També podran acreditar aquesta capacitat les societats cooperatives de consumidors i usuaris de nacionalitat espanyola, d'acord amb el que disposa l'article 36.3 del present Reial decret, estant degudament donades d'alta en els registres corresponents.
Aquestes societats no podran desenvolupar directament activitats de generació o comercialització.

Per acreditar la capacitat tècnica:

 1. Comptarà amb 25 MVA de transformació o 50 Kms de línies o 1000 clients en instal·lacions sense solució de continuïtat elèctrica.
 2. Per a això hauran de presentar un pla de negoci auditat que garanteixi assolir els requisits anteriors en un termini màxim de tres anys. Aquest Pla haurà d'incloure:
  • El Pla d'inversions en actius per a la distribució d'energia elèctrica.
  • El Pla de despeses per al manteniment dels actius i la seva reposició.
  • Comptar amb capacitat suficient per poder realitzar la lectura i facturació dels clients.

Per acreditar la capacitat econòmica, hauran de posseir un immobilitzat material mínim de 300.000 €, finançat almenys un 50 % mitjançant recursos propis. Durant els tres primers anys de l'exercici de l'activitat el requisit anterior es considerarà complimentat mitjançant la presentació de garanties per aquesta quantitat.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

En qualsevol cas, podrà ser sol·licitada a la interessada una altra documentació complementària necessària per acreditar la deguda capacitat legal, tècnica o econòmica de la societat.