• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 11025 - NUCLIS DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL que incentivin la realització d'activitats de recerca Industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular, específicament en l'àmbit dels residus Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El termini per a sol·licitar aquest ajut és fins al 16 de setembre del 2019 a les 14:00 hores.  

 • Annex específic del formulari de sol·licitud.
 • Memòria tècnica del projecte juntament amb la fitxa resum del projecte  (veure model guió i plantilla)
 • En el cas de projectes col·laboratius, tal i com es defineixin a la base 5.2 de l’annex 1 de les bases reguladores, un acord de participació entre tots els participants en el projecte signat digitalment (veure model)
 • Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l'entitat o empresa participant, en cas que aquest no estigui inscrit al Registre Mercantil
 • Informe de plantilla mitja de treballadors en situació d’alta, que emet la Tresoreria General de la Seguretat Social del mes anterior al de la presentació de l’ajut
 • En el cas d’autònom dependents, contracte en el qual figura com a TRADE (registrat a les oficines d’ocupació) i darrer rebut d’autònoms
 • Per aquells/es beneficiaris/àries amb una despesa subvencionable prevista igual o superior a 200.000 euros:
  • Comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l’últim exercici tancat, presentats al Registre Mercantil o informe d’auditoria si l’empresa està auditada
  • En el cas de que l’autoavaluació financera sigui no apte o no disposi d’uns comptes anuals tancats per ser empresa de nova creació, i el sol·licitant es vulgui acollir a les excepcions detallades a la base 4.3 de l’annex 1 de les bases reguladores, caldrà aportar en funció de l’excepció a la qual s’acull, la documentació següent:
   • Escrit d’una de les empreses del grup (de la qual el sol·licitant en sigui depenent, considerada apte i que pugui acreditar que té capacitat financera suficient per afrontar el projecte), signat pel seu responsable legal responsabilitzant-se de la realització del projecte en cas que no pugui dur-lo a terme

 

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Es consideraran objecte de subvenció els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en Economia Circular, àmbit en residus.

Els projectes de R + D han d'estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents, i han de tenir com a objectius:

 • Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el major temps possible dins de l'economia.
 • Que es generin el mínim de residus possible
 • Caminar cap a l'objectiu de màxima eficiència en l'ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.
 • Millora de processos de tractament de residus amb l'objectiu de recuperar recursos i / o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).

Característiques del projecte

Els projectes de R + D en Economia Circular podran presentar-se per una o més d'una empresa, i en aquest últim cas cap d'elles podrà assumir més del 70% de la despesa total del projecte.
Els projectes hauran d'estar emmarcats dins dels sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en l'estratègia d'especialització RIS3CAT, detallades en el preàmbul. Es pot consultar i ampliar aquesta informació a: http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/.
Els projectes hauran de ser tècnicament i financerament viables.
Les activitats objecte d'ajuda s'han de dur a terme a Catalunya.
Els projectes hauran de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 150.000 euros.