• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Modificacions no substancials d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell baix

Presentar el Pla d’Autoprotecció (PAU) actualitzat d’un establiment de nivell baix

Presentar el Pla d’Autoprotecció (PAU) actualitzat d’un establiment de nivell baix 8909 - Modificacions no substancials d’una activitat amb risc d’accident greu de nivell baix Departament d'Empresa i Coneixement

El PAU s’ha d’actualitzar cada tres anys. Vegeu el quadre de les obligacions dels titulars

Documentació

El pla d'autoprotecció només s'ha de presentar a la plataforma Hermes.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Definicions d'interès

  1. Accident greu: qualsevol succés, com una emissió en forma de fuga o abocament, incendi o explosió importants, que sigui conseqüència d'un procés no controlat durant el funcionament de qualsevol establiment al que sigui d'aplicació de la Directiva 2012/18/UE, que suposi una situació de risc greu, immediat o diferit, per a les persones, els béns i el medi ambient, bé sigui a l'interior o a l'exterior de l'establiment i on estiguin implicades una o vàries substàncies perilloses.
  2. Substància perillosa: Les substàncies, barreges o preparats enumerats a la Directiva 2012/18/UE i que estiguin presents en forma de matèria primera, productes, subproductes, residus o productes que es troben entremig, inclosos aquells dels quals es pugui pensar justificadament que podrien generar-se en cas d'accident.
  3. Nivell baix: nivell de risc en  establiments amb presència de substàncies o categoríes de substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades a la Directiva 2012/18/UE i les seves modificacions posteriors.

Obligacions dels Industrials

Consultar les obligacions