Liquidació de les taxes recaptades pels organismes autoritzats de verificació metrològica

11031 - Liquidació taxes organismes autoritzats de verificació metrològica Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio
Els organismes autoritzats de verificació metrològica han de presentar mensualment una liquidació de les taxes recaptades com a conseqüència de la seva activitat de verificació dels instruments de mesura en servei subjectes a control metrològic.
Aquests organismes també han de presentar, eventualment, liquidacions complementàries de regularització.
Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions pot ser que presenteu una versió obsoleta.

Els organismes autoritzats de verificació metrològica han de presentar la liquidació mensual dins dels primers 20 dies del mes següent al del període de liquidació

Què necessiteu fer?

Data actualització  13.05.2016