• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, Línia ICF-Comerç (convocatòria 2017-2018)

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 11134 - Linia_Empren_ajuts_emprenedors_autonoms_pimes Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Termini tancant per exhauriment de pressupost.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 1. Model normalitzat de formulari que estarà a disposició dels beneficiaris al web de l'Institut Català de Finances a l'adreça icf.cat
 2. Document acreditatiu d'aprovació de l'operació financera signat per l'entitat financera amb la qual s'ha signat conveni.
 3. Memòria normalitzada i explicativa del projecte.
 4. En cas que el sol·licitant hagi iniciat l'activitat a partir de 6 mesos abans de presentar la sol·licitud, haurà d'aportar el pla de negoci i l'alta al Cens d'activitats econòmiques mitjançant la presentació a Hisenda (AEAT) dels models 036 o 037, per fer inversions abans d'iniciar l'activitat. Els emprenedors també hauran d'aportar un informe de viabilitat del negoci, emès per una entitat d'assessorament de la Xarxa Catalunya Emprèn.
 5. En cas de tractar-se d'un sol·licitant que hagi iniciat l'activitat a partir de 6 mesos abans de presentar la sol·licitud haurà d'acreditar, mitjançant una declaració responsable de la sol·licitud, que aporta almenys un 20% de recursos propis i que el finançament sol·licitat es destinarà en més d'un 50% a projectes d'inversió.

Els beneficiaris han de complir tots aquells requisits establerts en la base 3 de l’ ORDRE EMC/219/2017, de 26 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, Línia ICF-Comerç.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Tipologia dels projectes objecte de finançament.

Es consideren objecte d'ajut els projectes següents:

 1. Projectes d'inversió: adquisició d'un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d'una mateixa finalitat. S'entendrà per actiu productiu aquell que s'incorpori a l'activitat principal de l'empresa i, conseqüentment, augmenti el valor de l'immobilitzat brut en el seu balanç. L'empresa estarà obligada a mantenir l'actiu al seu balanç durant tota la vida del préstec o lísing.
 2. Projectes de circulant: estudis (de mercat, innovació o altres), accions de promoció comercial, comunicació i assistència a fires, despeses de personal i formació per obertura de nous mercats a l'exterior o per al finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en general).

 

Despeses elegibles.

 1. Són despeses elegibles associades a projectes d'inversió les següents: investigació, desenvolupament, concessions administratives, propietat industrial, fons de comerç, drets de traspàs, aplicacions informàtiques, terrenys i béns naturals, construccions, instal·lacions tècniques, maquinària, utillatge, altres instal·lacions, mobiliari, equips per a processament d'informació, elements de transport per realitzar l'activitat, o altres actius fixos vinculats a l'activitat de l'empresa.
 2. Són despeses elegibles associades a projectes de circulant: estudis de mercat, innovació o altres, promoció, comunicació i assistència a fires, despeses de personal, despeses de formació, finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en general).

 

Característiques dels ajuts. 

 1. El Departament d'Empresa i Coneixement, mitjançant l'Institut Català de Finances (ICF), aporta un ajut consistent en l'assumpció de risc del 70% del capital pendent, en el cas de morositat. Aquest ajut és complementari a les possibles garanties aportades pel beneficiari del préstec, que podran ser de fins al 100% de l'import del préstec.
 2. Prèviament a la formalització del préstec per part de les entitats financeres col·laboradores, la direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda ha d'emetre la resolució favorable respecte l'elegibilitat del projecte.
 3. Les condicions de les operacions (préstecs o lísings) es poden consultar a la base 6.3 de la Ordre de bases d’aquesta convocatòria.
 4. La garantia prestada amb les operacions formalitzades d'acord amb aquesta Ordre es mantindrà en tot cas i circumstància, fins i tot en aquells supòsits en què el Departament resolgués formalment la revocació de les resolucions favorables d'atorgament dels ajuts corresponents que donen lloc a les operacions formalitzades, aquesta garantia es mantindrà davant de l'ICF en els seus propis i íntegres termes fins al final de la vida de les operacions formalitzades.