• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, Línia ICF-Comerç (convocatòria 2017-2018)

11134 - Linia_Empren_ajuts_emprenedors_autonoms_pimes Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'autònoms, micro, petites i mitjanes empreses per afavorir, mitjançant processos d'enfortiment de projecte i creixement i de la digitalització, la millora de la competitivitat i la qualitat de les empreses catalanes i reactivar així l'economia catalana mitjançant la Línia de Finançament ICF-Comerç

Llegiu-ne més

Les entitats financeres són les que aproven l'operació i poden demanar aquelles garanties que estimin adients.

Termini tancant per exhauriment de pressupost.

Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts els treballadors autònoms, les microempreses, les petites i les mitjanes empreses amb seu social o centre de treball a Catalunya, que estiguin legalment constituïdes, d'alta a l'activitat i inscrites als registres corresponents en els àmbits del comerç, l'artesania, la moda i els serveis relacionats i que tinguin per objecte les activitats dels sectors que s'esmenten a continuació, d'acord amb la classificació nacional d'activitats econòmiques que regula el Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009) (BOE núm. 102, de 28.4.2007).

 

Del grup C, corresponent a les indústries manufactureres, els codis següents:

Codis del 1310 al 1520.

Codis del 1811 al 1820.

Codi 3212.

 

Del grup F, corresponent a la construcció, els codis següents:

Codis del 4321 al 4329.

 

Del grup G, corresponent al comerç a l'engròs i al detall, reparació de vehicles de motor i motocicletes, els codis següents:

Codis del 4511 al 4799.

 

Del grup I, corresponent a l'hostaleria, els codis següents:

Codis del 5610 al 5630.

 

Del grup J, corresponent a la informació i comunicacions, els codis següents:

Codis del 5811 al 6399.

 

Del grup M, corresponent a activitats professionals, científiques i tècniques, els codis següents:

Codis del 7311 al 7320.

 

Del grup N, corresponent a activitats administratives i serveis auxiliars, els codis següents:

Codis del 7911 al 7990.

 

Del grup R, corresponent a activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment, els codis següents:

Codis del 9311 al 9329.

Del grup S, corresponent a altres serveis, els codis següents:

Codis del 9511 al 9609, excepte el 9603.

 

També s'inclouran aquelles activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal (DOGC núm. 6786, de 12.1.2015).

 

Aquells sol·licitants que hagin iniciat l'activitat a partir de 6 mesos abans de presentar la sol·licitud hauran d'acreditar que aporten almenys un 20% de recursos propis i que el finançament sol·licitat es destinarà en més d'un 50% a projectes d'inversió.

Què necessiteu fer?

Data actualització 13.11.2017