Sol·licitar el prèstec a l'ICF i complementar la informació per a l'ajut

Sol·licitar el prèstec a l'ICF i complementar la informació per a l'ajut 20853 - Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (Indústria 4.0 Departament d'Empresa i Treball

El termini per presentar la sol·licitud és del 26 de març de 2021 fins al 31 de desembre de 2022 o fins que s'exhaureixi el pressupost.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud:

 • Memòria tècnica del projecte a finançar i, en el supòsit de sol·licitar un préstec per finançar circulant, una breu explicació sobre les necessitats de finançament.
 • Detall dels altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a les mateixes despeses elegibles, si n'hi ha, procedents de qualsevol Administració o entitat, públiques o privades, nacionals o internacionals, amb especificació de la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant, que s'inclou com a declaració annexa a la sol·licitud.
 • Detall, si n'hi ha, dels ajuts de minimis rebuts en els dos exercicis fiscals anteriors i en l'exercici fiscal en curs, especificant-ne la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant, que s'inclou com a declaració annexa a la sol·licitud.
 • En el cas de les grans empreses que sol·liciten finançament per projectes d'R+D+I, cal que acreditin l'efecte d'incentivació d'acord amb la normativa comunitària.

 

Requisits de les persones beneficiàries

 1. Tenir base operativa a Catalunya o bé ser de nova implantació 
 2. Acreditar que el sector industrial representi més del 50% de la seva xifra de negoci.
 3. Ser una empresa industrial i de serveis a la producció, l'activitat principal de la qual estigui inclosa en la Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE), en les divisions de la 05 a la 09 i de la 13 a la 32 en el cas d'empreses industrials; i en les divisions 331, 332, 37, 38, 4920,4941,465,466 i 467, en el cas d'empreses de serveis a la producció.
 4. Complir les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.
 5. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d'acord amb la normativa en matèria de subvencions.
 6. Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística.
 7. Complir amb els requisits i obligacions que s'estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte i inclusió de les persones amb discapacitat.
 8. No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior.
 9. En cas que se sol·liciti un ajut subjecte al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de
  desembre, no haver superat la quantitat màxima d’ajuts de minimis que pot rebre una empresa en el període
  de tres exercicis fiscals.
 10. No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi, d’acord amb la definició inclosa a l’article 2.18 del
  Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió de 17 de juny, i d’acord amb les excepcions previstes al Reglament
  (UE) 2020/972 de la Comissió de 2 de juliol de 2020.
 11. No estar afectades per cap de les situacions següents: incidències amb el Registre d’acceptacions impagades
  (RAI), amb l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (ASNF), o de caràcter judicial o fons propis
  negatius.
 12. Complir qualsevol obligació legal o reglamentaria que els pugui afectar.

 

Condicions dels préstecs

 • Import: fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 200.000 euros en cas de pimes; i de 800.000 euros en cas de grans empreses.
 • Termini: fins a deu anys, amb fins a dos anys de carència inclosos.
 • Tipus d’interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial d’entre el 2% i el 2,95% en funció del projecte. Excepcionalment, podrà ser tipus d'interès fix de mínim el 2,75%.
 • Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part del Departament d’Empresa i Coneixement d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.
 • Comissions: d'obertura màxim del 0,50% de l’import del préstec; i per amortització anticipada, màxim del 0,50% de l’import amortitzat.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

 

Tipologia de projectes subvencionables

Els projectes d’inversió i desenvolupament industrial han de comportar una despesa mínima
d’1.000.000 d’euros en el cas de grans empreses, o de 250.000 € en el cas de les pimes, que s’ajustin a
les tipologies següents:

 • Projectes de digitalització de la indústria mitjançant l’aplicació de tecnologies vinculades a la Indústria
  4.0, com ara:
  • dades massives (big data),
  • robòtica cooperativa,
  • eines de simulació,
  • integració de sistemes amb la cadena de valor,
  • Internet de les coses,
  • ciberseguretat,
  • gestió de la informació al núvol,
  • fabricació additiva o realitat augmentada.
 • Projectes d’inversió industrial que tinguin un impacte significatiu, cert, quantificable i mesurable al llarg
  del temps que duri l’ajut financer sobre -almenys- tres dels set aspectes següents:
  • Una nova implantació d’activitat industrial o de serveis a la producció que generi un mínim de 100 nous llocs de treball en els pròxims tres anys.
  • L’increment de la capacitat productiva en relació amb el volum produït l’any anterior, i que es mantingui de manera sostinguda durant els pròxims tres anys.
  • La creació o el manteniment de l’ocupació, amb el compromís de no aplicar cap expedient d’extinció per
   causes objectives en els pròxims tres anys.
  • La dinamització de l’activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals, acreditant que la nova inversió implica de manera sostinguda durant els pròxims tres anys que més del 50% de proveïdors de components, utillatges i matèries primeres tindran seu operativa a Catalunya.
  • La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial, entesa com a qualsevol inversió industrial
   ubicada fora de l’àmbit metropolità, i concretament a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental.
  • La reindustrialització d’instal·lacions productives objecte de processos de tancament o deslocalització.
  • Implantació i millora de processos productius orientats a la prevenció de la generació de residus, la
   reutilització, la remanufactura i el reciclatge de materials i productes.
 • Projectes d’inversió adreçats a la transformació del sector de l’automoció, inclosos en els objectius del Pla
  de suport a la indústria de l’automoció i la mobilitat i que constin d’una diagnosi que orienti l’activitat cap a
  noves oportunitats de negoci.

Les tipologies de projectes de digitalització i de transformació del sector de l'automoció podran incloure actuacions de recerca i desenvolupament.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

 1. Cal  adreçar-se al web de l'Institut Català de Finances (ICF) i fer la sol·licitud del préstec amb el formulari de sol·licitud que es proporciona a la pàgina ICF Indústria 4.0.
 2. l'ICF estudiarà la sol·licitud de finançament, establirà les condicions financeres de l’operació (import,
  termini i garanties), analitzarà la viabilitat econòmica de l’operació i en dictaminarà l’aprovació o la denegació
  d’acord amb els seus criteris de caràcter financer.
 3. L’ICF informarà la Direcció General d’Indústria sobre l’aprovació o la denegació de la sol·licitud de
  finançament per tal que la Direcció General d’Indústria resolgui sobre l’ajut sol·licitat. L'ICF enviarà per correu electrònic a la persona interessada que hagi sol·licitat el préstec la informació per poder fer complementar la informació i enviar la documentació que escaigui sobre l'ajut. En aquest moment caldrà presentar el formulari que es troba al Pas. 1 Per Internet, que trobareu a sota.