• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Instal·lació de protecció contra incendis

Canvi de titular

Canvi de titular 21540 - Instal·lacions de protecció contra incendis Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable s’ha de presentar un cop efectuat el canvi de titular de la instal·lació.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Declaració responsable signada pel titular de la instal·lació  [HTML, 87,83 kB ]
    Aquest document l'ha de signar el titular de la instal·lació o el seu representant legal / apoderat. La signatura pot ser electrònica (amb certificat digital) o bé manuscrita. En aquest últim cas, caldrà escanejar o fotografiar el document signat per tal d'adjuntar-lo al formulari genèric. Els formats d'arxiu acceptats són el .pdf, el .jpg, el .tiff i el .gif
Informació Complementària

Els titulars d’instal·lacions de protecció contra incendis han de disposar de la documentació següent durant tota la vida útil de la instal·lació:

  • Projecte o documentació tècnica, segons s’escaigui, redactat i firmat per tècnic titulat competent.
  • Certificat de l’empresa instal·ladora emès per tècnic titulat competent.
  • Contracte de manteniment amb una empresa mantenidora degudament habilitada per a cadascun dels equips i sistemes inclosos a la instal·lació, i inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya* (RASIC), o en el registre corresponent d’una altra Comunitat Autònoma.

Els titulars d’instal·lacions de protecció contra incendis han de complir els requisits preceptius, d’acord amb la Llei de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes i la resta de normativa aplicable en matèria de  seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

10.95€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.