Posada en servei 21540 - Instal·lacions de protecció contra incendis Departament d'Empresa i Treball

La declaració responsable s’ha de presentar abans de la posada en servei de la instal·lació.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Declaració responsable signada pel titular de la instal·lació  [HTML, 120,71 kB ]
    Aquest document l'ha de signar el titular de la instal·lació o el seu representant legal / apoderat. La signatura pot ser electrònica (amb certificat digital) o bé manuscrita. En aquest últim cas, caldrà escanejar o fotografiar el document signat per tal d'adjuntar-lo al formulari genèric. Els formats d'arxiu acceptats són el .pdf, el .jpg, el .tiff i el .gif
Informació Complementària

Els titulars d’instal·lacions de protecció contra incendis han de disposar de la documentació següent durant tota la vida útil de la instal·lació:

  • Projecte o documentació tècnica, segons s’escaigui, redactat i firmat per tècnic titulat competent.
  • Certificat de l’empresa instal·ladora emès per tècnic titulat competent.
  • Contracte de manteniment amb una empresa mantenidora degudament habilitada per a cadascun dels equips i sistemes inclosos a la instal·lació, i inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya* (RASIC), o en el registre corresponent d’una altra Comunitat Autònoma.

Els titulars d’instal·lacions de protecció contra incendis han de complir els requisits preceptius, d’acord amb la Llei de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes i la resta de normativa aplicable en matèria de  seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

32.8€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.

S'han d'inscriure al Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) totes les noves instal·lacions de protecció contra incendis incloses en establiments afectats pel Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) o pel Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI), llevat de les següents:

  • Les instal·lacions que només estan dotades d'un sistema d'extintors d'incendis i/o d'un sistema de mantes ignífugues.
  • Les instal·lacions contra incendis que formen part d'una altra instal·lació de seguretat industrial, la reglamentació de la qual reguli aquest tipus d'instal·lacions (per exemple les instal·lacions petrolíferes, les d'alta tensió o les d'emmagatzematge de productes químics).