• Imprimeix
Instal·lació de protecció contra incendis

Posada en servei

Posada en servei 21540 - Instal·lacions de protecció contra incendis Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable s’ha de presentar abans de la posada en servei de la instal·lació.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
Informació Complementària

D’acord amb el Reial Decret 513/2017, els titulars d’instal·lacions de protecció contra incendis han de disposar de la documentació següent durant tota la vida útil de la instal·lació: 

  • Projecte o documentació tècnica, segons s’escaigui, redactat i firmat per tècnic titulat competent.
  • Certificat de l’empresa instal·ladora emès per tècnic titulat competent.
  • Contracte de manteniment amb una empresa mantenidora degudament habilitada per a cadascun dels equips i sistemes establerts al RIPCI inclosos a la instal·lació, i inscrita en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC), o en el registre corresponent d’una altra Comunitat Autònoma.

Els titulars d’instal·lacions de protecció contra incendis han de complir els requisits preceptius, d’acord amb la Llei de seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes i la resta de normativa aplicable en matèria de  seguretat industrial i s’han de comprometre a mantenir-ne el compliment durant la vida útil de la instal·lació.

32.8€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.