• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Instal·lació generadora d'autoconsum amb compensació d'excedents fins a 15 kW en sòl urbanitzat

Sol·licitar l'autorització d'explotació provisional per a proves ( nova instal·lació i ampliació/reducció de totes les instal·lacions, excepte fotovoltaiques)

Sol·licitar l'autorització d'explotació provisional per a proves ( nova instal·lació i ampliació/reducció de totes les instal·lacions, excepte fotovoltaiques) 21524 - Instal·lació generadora d'autoconsum amb compensació d'excedents fins a 15 kW en sòl urbanitzat Departament d'Empresa i Coneixement

A l'hora de fer el tràmit cal triar el formulari adequat depenent del tipus d'instal·lació i de l'acció que es vulgui fer.

Així doncs, a l'hora de tramitar, a l'apartat 'Pas 1. Comunicar > Per Internet', s'ha de triar el formulari depenent de:

 • Si és una nova instal·lació 
 • Si és una ampliació/reducció d'una instal·lació 

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Annex de dades tècniques dels formularis d'Autoconsum (AVÍS: descarregue-vos cada vegada l'Annex i empleneu-lo de nou)  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 109,24 kB ]
 • Document de constitució de la Societat o Comunitat (només en el cas que es tracti d'una societat diferent de SL i SA)
 • Projecte de la instal·lació  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 299,01 kB ]
  Projecte tècnic de la instal·lació, signat per facultatiu competent. Els projectes complementaris als diferents tipus d'instal·lacions sotmeses a reglaments de seguretat industrial específics, s'han de tramitar independentment segons la reglamentació corresponent.
 • Certificat de direcció i acabament d'obra CFO  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 92,83 kB ]
 • Declaració del tècnic competent
  Aquest document s'ha de presentar en el cas en què els documents 'projecte i CFO' no estiguin visats ni incorporin el certificat de professionalitat del tècnic. En aquesta declaració el tècnic, hauria de fer constar les seves dades personals: nom, cognoms i titulació, indicant que te la titulació adequada per poder signar el projecte o el CFO del que es tracti i que no està inhabilitat professionalment.
 • Còpia de la concessió de l'aprofitament hidroelèctric (només per tecnologia hidroelèctrica)
  En el cas de minicentrals hidroelèctriques. Ha d'anar a nom del sol·licitant. En el seu defecte, acompanyar una fotocòpia de la instància de sol·licitud del canvi de titular fet a l'organisme corresponent ( ACA,..).
 • Full de Declaració de dades històriques de producció i consums d'energia (només per a tecnologies amb aprofitament d'energia tèrmica)  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 88,47 kB ]
 • Memòria justificativa origen combustibles (només per a les tecnologies següents: biomassa, biogàs, residus i solar termoelèctrica)
  Relació dels tipus de combustibles utilitzats indicant la quantitat anual emprada i el poder calorífic inferior (PCI) mig.
 • Còpia de l'autorització pel consum de residus (només per a les tecnologies següents: biomassa, biogàs, residus i solar termoelèctrica)

La instal·lació ha de complir les condicions tècniques del Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Una instal·lació d’autoconsum amb compensació d'excedents és una modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents, en la que la instal·lació de generació pot, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar energia excedentària en les xarxes de transport i distribució. En aquests casos existiran dos tipus de subjectes dels que preveu la Llei del sector elèctric, el subjecte consumidor i el productor.