• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Instal·lació generadora d'autoconsum amb compensació d'excedents de fins a 100 kW

Sol·licitar l’autorització d’explotació definitiva (nova instal·lació i ampliació/reducció d'instal·lacions fotovoltaiques)

Sol·licitar l’autorització d’explotació definitiva (nova instal·lació i ampliació/reducció d'instal·lacions fotovoltaiques) 21526 - Instal·lació generadora d'autoconsum amb compensació d'excedents de fins a 100 kW Departament d'Empresa i Coneixement

A l'hora de fer el tràmit cal triar el formulari adequat depenent del tipus d'instal·lació i de l'acció que es vulgui fer.

Així doncs, a l'hora de tramitar, a l'apartat 'Pas 1. Comunicar > Per Internet', s'ha de triar el formulari depenent de:

 • Si és una nova instal·lació 
 • Si és una ampliació/reducció d'una instal·lació 

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Annex de dades tècniques dels formularis d'Autoconsum (AVÍS: descarregue-vos cada vegada l'Annex i empleneu-lo de nou)  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 109,24 kB ]
 • Document de constitució de la Societat o Comunitat (només en el cas que es tracti d'una societat diferent de SL i SA)
 • Memòria tècnica (només en el cas d'instal·lacions de potència de fins a 10 kW)  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 176,82 kB ]
  Memòria tècnica i càlculs justificatius
 • Projecte de la instal·lació  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 299,01 kB ]
  Projecte tècnic de la instal·lació, signat per facultatiu competent. Els projectes complementaris als diferents tipus d'instal·lacions sotmeses a reglaments de seguretat industrial específics, s'han de tramitar independentment segons la reglamentació corresponent.
 • Certificat de direcció i acabament d'obra CFO  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 92,83 kB ]
 • Declaració del tècnic competent
  Aquest document s'ha de presentar en el cas en què els documents 'projecte i CFO' no estiguin visats ni incorporin el certificat de professionalitat del tècnic. En aquesta declaració el tècnic, hauria de fer constar les seves dades personals: nom, cognoms i titulació, indicant que te la titulació adequada per poder signar el projecte o el CFO del que es tracti i que no està inhabilitat professionalment.
 • Contracte tècnic amb l'empresa distribuïdora
  Contracte subscrit amb l'empresa elèctrica titular de la xarxa de distribució a la qual es connecta la instal·lació. En el cas de mantenir el mateix contracte que l'anterior titular, s'haurà d'aportar l'addenda signada pel nou titular i per l'empresa elèctrica on es subroguen tots els drets i deures de l'anterior. Aquest contracte és obligatori per a tot tipus d¿instal·lacions exceptuant les d¿autoconsum de potència igual o inferior a 15 kW ubicades en sòl urbanitzat amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística establerta en l'article 21.3 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.

La instal·lació ha de complir les condicions tècniques del Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència.

Premeu per obtenir l'import de la taxa a liquidar 

Informació Complementària

L'import de la taxa varia segons el valor del projecte.

S’ha de tenir en compte que quan calculeu l’import de la taxa heu d’expressar els decimals amb un punt. No utilitzeu la coma. D’altra banda no utilitzeu el punt per separar els milers.

Una instal·lació d’autoconsum amb compensació d'excedents és una modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents, en la que la instal·lació de generació pot, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar energia excedentària en les xarxes de transport i distribució. En aquests casos existiran dos tipus de subjectes dels que preveu la Llei del sector elèctric, el subjecte consumidor i el productor.