Instal·lació generadora d'autoconsum amb compensació d'excedents de fins a 100 kW

Indústria i energia 21526 - Instal·lació generadora d'autoconsum amb compensació d'excedents de fins a 100 kW Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Per tal de posar en funcionament una instal·lació generadora d'autoconsum amb compensació d'excedents de fins a 100 kW, els titulars d’aquestes instal·lacions han de sol·licitar una autorització administrativa a l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en matèria d'energia.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

→ Els instal·ladors i personal tècnic ja poden presentar sol·licituds d’autoconsum en nom dels titulars de les instal·lacions.

  • Les instal·lacions de fins a 15 kW que s’ubiquin en sòl urbanitzat amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística cal que sol·licitin l’Autorització d’explotació provisional i l’autorització d’explotació definitiva d’una instal·lació generadora d’autoconsum amb compensació d'excedents de fins a 15 kW en sòl urbanitzat.  
  • La instal·lació ha de complir les condicions tècniques del Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència.

  • Abans de sol·licitar l’autorització d’explotació provisional per a proves o l’autorització d’explotació definitiva cal fer, amb caràcter previ per a la instal·lació generadora d’autoconsum que s’està tramitant, el tràmit de Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió i, si escau, de la resta de reglaments tècnics aplicables. Cal donar-se d'alta de la instal·lació generadora marcant la casella 'Altres usos', en el camp 'Tipus d'ús', i detallant 'Instal·lació generadora', en el camp 'Especificar el tipus d'ús'.

Un dels camps que us caldrà omplir en el formulari associat al tràmit és el número CAU, per la qual cosa és imprescindible que els titulars o els seus representants sol·licitin aquest codi al seu distribuïdor abans de fer el tràmit. El número CAU l’ha de crear obligatòriament la distribuïdora, si el deduïu-ho a partir del CUPS, la distribuïdora no validarà l’expedient i l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE)  us el retornarà.

Les ampliacions/reduccions de potència de les instal·lacions d’autoconsum cal legalitzar-les escollint el tràmit corresponent a la instal·lació resultant de la modificació efectuada:

Un cop escollit el tràmit corresponent, cal emplenar el Formulari i l’Annex amb totes les dades de la instal·lació resultant, és a dir, indicant els valors finals totals dels camps de la instal·lació resultant ampliada o reduïda.

Les instal·lacions o agrupacions d’instal·lacions que com a resultat de l’ampliació de potència superin els 100 kW requeriran, de forma prèvia a iniciar la construcció, la Resolució d’autorització administrativa prèvia i de construcció.

Per a més informació, podeu consultar aquest exemple pràctic.

En el cas que vulgueu tramitar una instal·lació fotovoltaica, abans de començar reviseu el següent quadre de paràmetres de coherència.

Data actualització  22.07.2020