Modificar, canviar de titular o donar de baixa la instal·lació.

Modificar, canviar de titular o donar de baixa la instal·lació. 21525 - Instal·lació generadora d’autoconsum tipus 1 de fins a 100 kW Departament d'Empresa i Coneixement

Abans de tramitar la modificació d’una instal·lació d’autoconsum existent cal fer, amb caràcter previ per a la instal·lació generadora modificada d’autoconsum, el tràmit de Presentació de la declaració responsable per a instal·lacions elèctriques de baixa tensió que correspongui en funció del tipus de modificació i, si escau, de la resta de reglaments tècnics aplicables. Cal fer la modificació corresponent de la instal·lació generadora marcant la casella 'Altres usos', en el camp 'Tipus d'ús', i detallant 'Instal·lació generadora', en el camp 'Especificar el tipus d'ús'.

Pel que fa a les modificacions d’instal·lacions d’autoconsum, cal legalitzar-les escollint el tràmit corresponent a la instal·lació resultat de la modificació efectuada:

Un cop escollit el tràmit corresponent, cal emplenar el Formulari i l’Annex amb totes les dades de la instal·lació resultant, és a dir, indicant els valors finals totals dels camps de la instal·lació resultant modificada.

Algun tipus de modificació en les instal·lacions de potència superior a 100 kW pot requerir Resolució de modificació de l’autorització administrava prèvia i/o de construcció i/o d’explotació. Cal que consulteu a l’òrgan tècnic, si teniu dubtes.

Per a més informació, podeu consultar aquest exemple pràctic.

 

 

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Annex de dades tècniques dels formularis d'Autoconsum (AVÍS: descarregue-vos cada vegada l'Annex i empleneu-lo de nou)  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 111,24 kB ]
 • Document acreditatiu de la correcció d'errors realitzada
 • Document de constitució de la Societat o Comunitat (només en el cas que es tracti d'una societat diferent de SL i SA)
 • Memòria tècnica (només en el cas d'instal·lacions de potència de fins a 10 kW)  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 176,82 kB ]
  Memòria tècnica i càlculs justificatius
 • Projecte de la instal·lació  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 299,01 kB ]
  Projecte tècnic de la instal·lació, signat per facultatiu competent. Els projectes complementaris als diferents tipus d'instal·lacions sotmeses a reglaments de seguretat industrial específics, s'han de tramitar independentment segons la reglamentació corresponent.
 • Declaració Responsable, signada pel facultatiu competent que ha signat el projecte executiu, que acrediti el compliment de la normativa que li sigui d'aplicació (art. 53 Llei 24/2013)
 • Documentació acreditativa de l'atorgament d'accés i punt de connexió a la xarxa elèctrica
  En el cas d'evacuar a la xarxa de distribució es tracta d'un informe emès per la companyia distribuïdora elèctrica en el qual es comunica al titular de la instal·lació l'atorgament d'accés i punt de connexió a la xarxa de distribució. En el cas d'evacuar a la xarxa de transport es tracta d'un informe emès pel gestor de la xarxa de transport.
 • Compliment de condicions de protecció del medi ambient i urbanístiques
  -Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques, de potència superior a 100 kW i inferiors o igual a 50 MW sobre terreny, s'han de tramitar d'acord amb el Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i impuls a les energies renovables. -Quan el combustible sigui biomassa forestal, cal aportar còpia de l'autorització pel consum de residus del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, quan sigui un altre residu del Departament que correspongui. -En el cas d'instal·lacions de tipus tèrmic (cogeneració, residus, etc.) de potència igual o superior a 1 MVA, cal aportar un dictamen d'una entitat acreditada com a Entitat col·laboradora en l'àmbit sectorial de la prevenció i control ambiental d'activitats (EC-PCAA-IND o GRE) o l'àmbit sectorial de la prevenció de la contaminació atmosfèrica ( EC-A), d'acord amb el Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient, mitjançant el qual s'acrediti el compliment adequat de les condicions de protecció del medi ambient pel que fa a emissions atmosfèriques.
 • Còpia de la concessió de l'aprofitament hidroelèctric (només per tecnologia hidroelèctrica)
  En el cas de minicentrals hidroelèctriques. Ha d'anar a nom del sol·licitant. En el seu defecte, acompanyar una fotocòpia de la instància de sol·licitud del canvi de titular fet a l'organisme corresponent ( ACA,..).
 • Full de Declaració de dades històriques de producció i consums d'energia (només per a tecnologies amb aprofitament d'energia tèrmica)  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 88,47 kB ]
 • Còpia de l'autorització pel consum de residus (només per a les tecnologies següents: biomassa, biogàs, residus i solar termoelèctrica)
 • Memòria justificativa origen combustibles (només per a les tecnologies següents: biomassa, biogàs, residus i solar termoelèctrica)
  Relació dels tipus de combustibles utilitzats indicant la quantitat anual emprada i el poder calorífic inferior (PCI) mig.
 • Certificat de direcció i acabament d'obra CFO  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 92,83 kB ]
 • Declaració del tècnic competent
  Aquest document s'ha de presentar en el cas en què els documents 'projecte i CFO' no estiguin visats ni incorporin el certificat de professionalitat del tècnic. En aquesta declaració el tècnic, hauria de fer constar les seves dades personals: nom, cognoms i titulació, indicant que te la titulació adequada per poder signar el projecte o el CFO del que es tracti i que no està inhabilitat professionalment.
 • Contracte tècnic amb l'empresa distribuïdora
  Contracte subscrit amb l'empresa elèctrica titular de la xarxa de distribució a la qual es connecta la instal·lació. En el cas de mantenir el mateix contracte que l'anterior titular, s'haurà d'aportar l'addenda signada pel nou titular i per l'empresa elèctrica on es subroguen tots els drets i deures de l'anterior. Aquest contracte és obligatori per a tot tipus d'instal·lacions exceptuant les d'autoconsum de potència igual o inferior a 15 kW ubicades en sòl urbanitzat amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística establerta en l'article 21.3 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
 • Informe gestor xarxa (procedim accés-connexió)
  Informe del gestor de la xarxa que acredita que s'han completat els procediments d'accés i connexió. Aquest informe és obligatori per totes les instal·lacions acollides a la venda de tota l'energia i per totes les instal·lacions d'autoconsum acollides a la venda d'excedents, exceptuant les d'autoconsum de potència igual o inferior a 15 kW ubicades en sòl urbanitzat amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística establerta en l'article 21.3 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
 • Certificat de compliment de punts de mesura, amb detall del Codi de la Instal·lació de producció a efectes de Liquidació (CIL)
 • Acreditació de la transmissió de titularitat de l'establiment.
  -Si és una compra-venda: original del document públic (escriptura notarial) o privat en el qual es formalitza l'operació. -Si és un arrendament: còpia del contracte d' arrendament entre les parts. -Si és un canvi de denominació social o de transformació societària: còpia de l'escriptura de formalització. -En el cas que l'anterior titular hagués mort, es podria acceptar com a justificat del canvi, la còpia de l'escriptura d'acceptació d'herència conforme el nou titular es hereu del be en qüestió o que n'és l'hereu universal.
 • Contracte entre titulars d'un conjunt d'instal·lacions que comparteixen infraestructures d'evacuació
  Contracte o acord subscrit entre els titulars d'un conjunt d'instal·lacions i el titular de les instal·lacions d'interconnexió compartides entre totes elles, determinant les condicions tècniques i econòmiques d'ús d'aquestes instal·lacions d'interconnexió i evacuació. En el cas de les sol·licituds de transmissió de titularitat d'instal·lacions individuals de fins a 100 kW que formen part d'un parc solar, sempre caldrà aportar aquest contracte. Si el titular de les instal·lacions d'interconnexió és una entitat jurídica, caldrà aportar escriptura de constitució, sempre que no es tracti d'una SA o SL.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.