• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Instal·lació generadora d’autoconsum sense excedents fins a 100 kW

Comunicar la posada en servei d’una instal·lació (nova instal·lació i ampliació/reducció)

Comunicar la posada en servei d’una instal·lació (nova instal·lació i ampliació/reducció) 21525 - Instal·lació generadora d’autoconsum tipus 1 de fins a 100 kW Departament d'Empresa i Coneixement

A l'hora de fer el tràmit cal triar el formulari adequat depenent del tipus d'instal·lació i de l'acció que es vulgui fer.

Així doncs, a l'hora de tramitar, a l'apartat 'Pas 1. Comunicar > Per Internet', s'ha de triar el formulari depenent de:

  • Si és una nova instal·lació fotovoltaica
  • Si és una ampliació/reducció d'una instal·lació fotovoltaica
  • Si és una nova instal·lació d'altres tecnologies diferents de la fotovoltaica
  • Si és una ampliació/reducció d'una instal·lació d'altres tecnologies diferents de la fotovoltaica

 

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.

  • Els dispositius físics que impedeixen l’abocament d’energia excedentària a la xarxa de transport o distribució, hauran d’acomplir l’establert a l’annex I de la ITC-BT 40 del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió.

  • La instal·lació ha de complir les condicions tècniques del Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a la xarxa de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Una instal·lació d’autoconsum sense excedents fins a 100 kW és una modalitat de subministrament, en la que els dispositius físics instal·lats impedeixin la injecció alguna d'energia excedentària a la xarxa de transport o distribució. En aquest cas hi ha d'haver un únic tipus de subjecte d’acord amb la Llei del sector elèctric que és el subjecte consumidor.