• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Instal·lació generadora acollida a venda de tota l’energia produïda de més de 100 kW

Sol·licitar l’autorització administrativa prèvia i de construcció d'una instal·lació fotovoltaica i eòlica sobre el terreny (nova instal·lació i ampliació/reducció)

Sol·licitar l’autorització administrativa prèvia i de construcció d'una instal·lació fotovoltaica i eòlica sobre el terreny (nova instal·lació i ampliació/reducció) 22013 - Instal·lació generadora acollida a venda de tota l’energia produïda de més de 100 kW Departament d'Empresa i Coneixement

A l'hora de fer el tràmit cal triar el formulari adequat depenent del tipus d'instal·lació i de l'acció que es vulgui fer.

Així doncs, a l'hora de tramitar, a l'apartat 'Pas 1. Comunicar > Per Internet', s'ha de triar el formulari depenent de:

 • Si és una nova instal·lació 
 • Si és una ampliació/reducció d'una instal·lació 

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment. 


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Annex de dades tècniques d'una instal·lació generadora acollida a la venda (més 100 kW)  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 102,91 kB ]
 • Document de constitució de la Societat o Comunitat (només en el cas que es tracti d'una societat diferent de SL i SA)
 • Projecte de la instal·lació  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 299,01 kB ]
  Projecte tècnic de la instal·lació, signat per facultatiu competent. Els projectes complementaris als diferents tipus d'instal·lacions sotmeses a reglaments de seguretat industrial específics, s'han de tramitar independentment segons la reglamentació corresponent.
 • Declaració del tècnic competent
  Aquest document s'ha de presentar en el cas en què els documents 'projecte i CFO' no estiguin visats ni incorporin el certificat de professionalitat del tècnic. En aquesta declaració el tècnic, hauria de fer constar les seves dades personals: nom, cognoms i titulació, indicant que te la titulació adequada per poder signar el projecte o el CFO del que es tracti i que no està inhabilitat professionalment.
 • Declaració Responsable, signada pel facultatiu competent que ha signat el projecte executiu, que acrediti el compliment de la normativa que li sigui d'aplicació (art. 53 Llei 24/2013)
 • Documentació acreditativa de l'atorgament d'accés i punt de connexió a la xarxa elèctrica
  En el cas d'evacuar a la xarxa de distribució es tracta d'un informe emès per la companyia distribuïdora elèctrica en el qual es comunica al titular de la instal·lació l'atorgament d'accés i punt de connexió a la xarxa de distribució. En el cas d'evacuar a la xarxa de transport es tracta d'un informe emès pel gestor de la xarxa de transport.
 • Pronunciament favorable per part de la Ponència d'Energies Renovables
  Pronunciament favorable per part de la Ponència d'energies renovables, com a resultat de la consulta prèvia sobre la viabilitat de l'emplaçament d'un parc eòlic o una planta solar fotovoltaica
 • Separates per sol·licitar informe
  Les separates han de detallar adequadament les afectacions provocades. Correspon a la persona titular determinar, en funció dels treballs a realitzar, quins organismes, administracions públiques, empreses de serveis públics o de serveis d'interès general han de ser consultats. Addicionalment, sempre caldrà aportar separata: Ajuntament/s del/s municipi/s afectat/s i Departament competent en matèria de patrimoni cultural.
 • Documentació exigida per la normativa urbanística
  Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques de potència superior a 100 kW i inferiors o igual a 50 MW sobre terreny hauran de complir els criteris generals i específics per a la implantació de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques descrites als articles del 7 al 9 del Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i impuls a les energies renovables. Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques de potència superior a 100 kW i inferiors o igual a 50 MW sobre terreny en sòl no urbanitzable, definides a l'article 6.1 de l'esmentat Decret Llei 16/2019, hauran de presentar la documentació detallada a l'Annex 2 del mateix, i que es detalla a continuació: o Projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable regulat a l'article 48 bis del Text refós de la Llei d'urbanisme, amb la documentació que determinen l'article 48.1 d'aquest Text refós i l'article 57.1 del Reglament de la Llei d'urbanisme. o El projecte d'actuació especifica d'interès públic inclourà l'Informe d'impacte i integració paisatgística amb el contingut que regula l'article 21 del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques de potència superior a 100 kW i inferiors o igual a 50 MW sobre terreny en sòl diferent al no urbanitzable, per la tramitació de l¿autorització urbanística es regeixen per la legislació que els sigui aplicable.
 • Documentació ambiental necessària per a l'avaluació d'impacte ambiental del projecte
  Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques de potència superior a 100 kW i inferiors o igual a 50 MW sobre terreny, d'autoconsum o amb evacuació a xarxa, definides a l'article 6 del Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i impuls a les energies renovables, hauran de presentar la documentació que els sigui exigible d'acord amb el que estableix la normativa bàsica ambiental.
 • Sol·licitud de declaració d'utilitat pública
  Només és necessària si es vol la declaració d'utilitat pública, que implica la urgent ocupació dels bens i els drets afectats. Cal adjuntar una relació individualitzada de bens i drets afectats i els seus corresponents titulars i les corresponents separates que detallen l'afectació, amb els quals no s'hagi pogut arribar a acord mutu.
 • Contracte entre els titulars de les instal·lacions (només en cas de parcs solars)
  Contracte o acord subscrit entre el titular de la instal·lació Fotovoltaica i la persona o entitat titular de les instal·lacions d'interconnexió determinant les condicions tècniques i econòmiques d'ús de les instal·lacions d'interconnexió i evacuació. Si el titular de les instal·lacions d'interconnexió és una entitat jurídica, caldrà aportar escriptura de constitució.
 • Acreditació de la capacitat legal, tècnica i economicofinancera
  Acreditació de la capacitat legal, tècnica i econòmica segons art. 121 i 133 del RD 1955/2000. En relació a la capacitat legal, cal aportar el document de constitució en els casos que es tracti de societats diferents de SL i SA

Premeu per obtenir l'import de la taxa a liquidar 

Informació Complementària

L'import de la taxa varia segons el valor del projecte.

S’ha de tenir en compte que quan calculeu l’import de la taxa heu d’expressar els decimals amb un punt. No utilitzeu la coma. D’altra banda no utilitzeu el punt per separar els milers.