• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Instal·lació generadora acollida a venda de tota l’energia produïda de més de 100 kW

Sol·licitar l’autorització administrativa prèvia i de construcció d'una instal·lació fotovoltaica sobre coberta (nova instal·lació i ampliació/reducció)

Sol·licitar l’autorització administrativa prèvia i de construcció d'una instal·lació fotovoltaica sobre coberta (nova instal·lació i ampliació/reducció) 22013 - Instal·lació generadora acollida a venda de tota l’energia produïda de més de 100 kW Departament d'Empresa i Coneixement

A l'hora de fer el tràmit cal triar el formulari adequat depenent del tipus d'instal·lació i de l'acció que es vulgui fer.

Així doncs, a l'hora de tramitar, a l'apartat 'Pas 1. Comunicar > Per Internet', s'ha de triar el formulari depenent de:

 • Si és una nova instal·lació 
 • Si és una ampliació/reducció d'una instal·lació 

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Annex de dades tècniques d'una instal·lació generadora acollida a la venda (més 100 kW)  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 102,91 kB ]
 • Document de constitució de la Societat o Comunitat (només en el cas que es tracti d'una societat diferent de SL i SA)
 • Projecte de la instal·lació  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 299,01 kB ]
  Projecte tècnic de la instal·lació, signat per facultatiu competent. Els projectes complementaris als diferents tipus d'instal·lacions sotmeses a reglaments de seguretat industrial específics, s'han de tramitar independentment segons la reglamentació corresponent.
 • Declaració del tècnic competent
  Aquest document s'ha de presentar en el cas en què els documents 'projecte i CFO' no estiguin visats ni incorporin el certificat de professionalitat del tècnic. En aquesta declaració el tècnic, hauria de fer constar les seves dades personals: nom, cognoms i titulació, indicant que te la titulació adequada per poder signar el projecte o el CFO del que es tracti i que no està inhabilitat professionalment.
 • Declaració Responsable, signada pel facultatiu competent que ha signat el projecte executiu, que acrediti el compliment de la normativa que li sigui d'aplicació (art. 53 Llei 24/2013)
 • Compliment de condicions de protecció del medi ambient i urbanístiques
  -Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques, de potència superior a 100 kW i inferiors o igual a 50 MW sobre terreny, s'han de tramitar d'acord amb el Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i impuls a les energies renovables. -Quan el combustible sigui biomassa forestal, cal aportar còpia de l'autorització pel consum de residus del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, quan sigui un altre residu del Departament que correspongui. -En el cas d'instal·lacions de tipus tèrmic -cogeneracions, residus, etc. de potència igual o superior a 1 MVA- cal aportar un dictamen d'un Organisme de Control on s'acrediti que les mesures previstes en el projecte, pel que fa a emissions atmosfèriques, s'ajusten al que exigeix la legislació aplicable
 • Documentació acreditativa de l'atorgament d'accés i punt de connexió a la xarxa elèctrica
  En el cas d'evacuar a la xarxa de distribució es tracta d'un informe emès per la companyia distribuïdora elèctrica en el qual es comunica al titular de la instal·lació l'atorgament d'accés i punt de connexió a la xarxa de distribució. En el cas d'evacuar a la xarxa de transport es tracta d'un informe emès pel gestor de la xarxa de transport.

Premeu per obtenir l'import de la taxa a liquidar 

Informació Complementària

L'import de la taxa varia segons el valor del projecte.

S’ha de tenir en compte que quan calculeu l’import de la taxa heu d’expressar els decimals amb un punt. No utilitzeu la coma. D’altra banda no utilitzeu el punt per separar els milers.