• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Instal·lació generadora acollida a venda de tota l'energia produïda de fins a 10 kW

Sol·licitar l’autorització d’explotació provisional per a proves i la inscripció prèvia al RIPRE (nova instal·lació i ampliació/reducció de totes les instal·lacions, excepte fotovoltaiques)

Sol·licitar l’autorització d’explotació provisional per a proves i la inscripció prèvia al RIPRE (nova instal·lació i ampliació/reducció de totes les instal·lacions, excepte fotovoltaiques) 22034 - Instal·lació generadora acollida a venda de tota l’energia produïda de fins 10 kW Departament d'Empresa i Coneixement

A l'hora de fer el tràmit cal triar el formulari adequat depenent del tipus d'instal·lació i de l'acció que es vulgui fer.

Així doncs, a l'hora de tramitar, a l'apartat 'Pas 1. Comunicar > Per Internet', s'ha de triar el formulari depenent de:

 • Si és una nova instal·lació 
 • Si és una ampliació/reducció d'una instal·lació 

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.  


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Annex de dades tècniques d'una instal·lació generadora acollida a la venda  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 103,66 kB ]
 • Document de constitució de la Societat o Comunitat (només en el cas que es tracti d'una societat diferent de SL i SA)
 • Contracte tècnic amb l'empresa distribuïdora
  Contracte subscrit amb l'empresa elèctrica titular de la xarxa de distribució a la qual es connecta la instal·lació. En el cas de mantenir el mateix contracte que l'anterior titular, s'haurà d'aportar l'addenda signada pel nou titular i per l'empresa elèctrica on es subroguen tots els drets i deures de l'anterior. Aquest contracte és obligatori per a tot tipus d¿instal·lacions exceptuant les d¿autoconsum de potència igual o inferior a 15 kW ubicades en sòl urbanitzat amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística establerta en l'article 21.3 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
 • Còpia de la concessió de l'aprofitament hidroelèctric (només per tecnologia hidroelèctrica)
  En el cas de minicentrals hidroelèctriques. Ha d'anar a nom del sol·licitant. En el seu defecte, acompanyar una fotocòpia de la instància de sol·licitud del canvi de titular fet a l'organisme corresponent ( ACA,..).
 • Full de Declaració de dades històriques de producció i consums d'energia (només per a tecnologies amb aprofitament d'energia tèrmica)  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 88,47 kB ]
 • Còpia de l'autorització pel consum de residus (només per a les tecnologies següents: biomassa, biogàs, residus i solar termoelèctrica)
 • Informe gestor xarxa (procedim accés-connexió)
  Informe del gestor de la xarxa que acredita que s'han completat els procediments d'accés i connexió. Aquest informe és obligatori per totes les instal·lacions acollides a la venda de tota l'energia i per totes les instal·lacions d'autoconsum acollides a la venda d'excedents, exceptuant les d'autoconsum de potència igual o inferior a 15 kW ubicades en sòl urbanitzat amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística establerta en l'article 21.3 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
 • Certificat de compliment de punts de mesura

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.