• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Inscripció de Càmpings al Registre de Turisme de Catalunya

Inscriure el càmping

Inscriure el càmping 313 - Inscripció de Càmpings al Registre de Turisme de Catalunya Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable de compliment amb la normativa turística i autoclassificació de l'establiment s'ha de presentar de forma prèvia a l'inici de l'activitat. 

  1. Si el titular és una entitat jurídica, haurà d'estar legalment constituïda i la persona que actuï en representació seva haurà de disposar dels poders suficients per actuar com a tal.
  2. Els establiments han d'estar oberts al públic i oferir allotjament temporal mitjançant preu en unitats d'allotjament en combinació amb altres serveis turístics (entre els quals sempre hi ha d'haver el servei de cambres de bany i serveis higiènics).
  3. Els establiments no es poden constituir en habitatges i no poden esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries. 
  4. Han de complir els requisits tècnics mínims que consten a l'Annex II del Decret 159/2012, de 20 de novembre d'establiments d'allotjament turístic i habitatges d'ús turístic.
  5. Han de complir amb la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.
  6. Han de tenir fulls de reclamació/denúncia a disposició de les persones usuàries.
  7. Els albergs fixos (bungalous i altres instal·lacions similars) sempre han de ser explotats per la persona titular del càmping.
  8. Disposar dels informes, llicències i habilitacions locals pertinents, si escau, per poder desenvolupar l’activitat així com complir amb els requisits de la normativa vigent en matèria de turisme i desenvolupament de l’activitat econòmica

No hi ha taxes associades a aquest tràmit. 

Tràmits previs

És important recordar que els tràmits d’inscripció al Registre de Turisme de Catalunya no supleixen els tràmits d’habilitació de l’activitat que s’han de fer amb caràcter previ als ajuntaments corresponents.  Podeu consultar quins són els tràmits municipals d’habilitació que cal fer prèviament al Canal Empresa.

Modalitats, categories i elements identificatius

Els càmpings es classifiquen d’acord amb les seves edificacions, instal·lacions i serveis en les categories "luxe", "primera", "segona" i "tercera". Els seus corresponents distintius "L", "1a", "2a" i "3a" estan publicats al web competent en matèria de turisme.