• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Inscripció d'Establiments de Turisme Rural al Registre de Turisme de Catalunya

Inscriure l'establiment de turisme rural

Inscriure l'establiment de turisme rural 412 - Inscripció d'Establiments de Turisme Rural al Registre de Turisme de Catalunya Departament d'Empresa i Coneixement

La declaració responsable de compliment amb la normativa turística i autoclassificació de l'establiment s'ha de presentar de forma prèvia a l'inici de l'activitat. 

  1. Si el titular és una entitat jurídica, haurà d'estar legalment constituïda i la persona que actuï en representació seva haurà de disposar dels poders suficients per actuar com a tal. A més, el requisit d'empadronament l’ha de complir un dels membres de  la societat.
  2. Els establiments han d'estar oberts al públic i oferir allotjament temporal mitjançant preu en unitats d'allotjament en combinació amb altres serveis turístics (entre els quals sempre hi ha d'haver el servei de cambres de bany i serveis higiènics i el servei de neteja periòdica).
  3. Han de complir els requisits d'empadronament, de capacitat i tècnics mínims que consten al Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i habitatges d'ús turístic.
  4. Han de complir amb la normativa vigent en matèria d'accessibilitat.
  5. Han de tenir fulls de reclamació/denúncia a disposició de les persones usuàries.
  6. Han de disposar dels informes, llicències i habilitacions locals pertinents, si escau, per poder desenvolupar l’activitat així com complir amb els requisits de la normativa vigent en matèria de turisme i desenvolupament de l’activitat econòmica.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Tràmits previs

És important recordar que els tràmits d’inscripció al Registre de Turisme de Catalunya no supleixen els tràmits d’habilitació de l’activitat que s’han de fer amb caràcter previ als ajuntaments corresponents.  Podeu consultar quins són els tràmits municipals d’habilitació que cal fer prèviament al Canal Empresa.

Modalitats, categories i elements identificatius

Els establiments han d'estar senyalitzats amb el distintiu "TR" (consultar web del departament competent en turisme). Els del grup casa de pagès han de portar l’afegitó "d'agroturisme" al darrera de la modalitat.