Habilitació d'establiments hotelers

7914 - Habilitació d'Establiments Hotelers Departament d'Empresa i Treball empresaiocupacio

Són establiments d'allotjament turístic els locals i les instal·lacions oberts al públic on, d'una manera habitual i amb caràcter professional, les persones titulars ofereixen a les persones usuàries, mitjançant preu, allotjament temporal en les unitats d'allotjament així com altres serveis turístics d'acord amb les condicions establertes en la normativa reguladora.

Els establiments hotelers són una de les tipologies en què es classifiquen els allotjaments turístics i es defineixen com a establiments que presten servei d'allotjament temporal en unitats d'allotjament als usuaris turístics (en habitacions o apartaments), com a establiment únic o com a unitat empresarial d'explotació amb els serveis turístics corresponents.

Segons les seves característiques bàsiques, es distribueixen en dos grups: hotels i hostals o pensions. A més, els establiments del grup hotels es classifiquen en dues modalitats: hotels i hotels apartament. La prestació del servei d'allotjament ha d'incloure en tot cas la neteja diària de totes les unitats d'allotjament. En el cas del grup hostal o pensió, les unitats d'allotjament sempre són habitacions, en cap cas poden ser apartaments o estudis.

Mitjançant la realització d'aquest tràmit el titular inicia el procediment d'habilitació corresponent, de competència municipal, i previ abonament de la taxa municipal, si s'escau, ja podrà iniciar l'activitat. Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme.

En el cas que l'establiment tingui més de 20 places disponibles caldrà que abans de realitzar aquest tràmit sol·liciteu l'Informe previ d’incendis i disposeu l'Acta de comprovació d'incendis emesa per un organisme de control

 

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions, es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta. 

Què necessiteu fer?

Data actualització  02.10.2020