Habilitació d'establiments de turisme rural

412 - Establiments de Turisme Rural Departament d'Empresa i Treball empresaiocupacio

Són establiments d'allotjament turístic els locals i les instal·lacions oberts al públic on, d'una manera habitual i amb caràcter professional, les persones titulars ofereixen a les persones usuàries, mitjançant preu, allotjament temporal en les unitats d'allotjament així com altres serveis turístics d'acord amb les condicions establertes en la normativa reguladora.

 

Els establiments de turisme rural són una de les tipologies en què es classifiquen els allotjaments turístics i es defineixen com a establiments que presten servei d'allotjament temporal en habitatges rurals, en règim d'habitacions o de cessió de l'habitatge sencer, segons el grup i les modalitats i els requisits definits per reglament. Estan situats en el medi rural, aïllats o en nuclis de població de menys de 2000 habitants, integrats en edificacions preexistents anteriors a 1957, respecten la tipologia arquitectònica de la zona i compleixen amb l'exigència de tranquil·litat i integració en el paisatge.

 

No són establiments de turisme rural aquells que s'ubiquin en pisos, considerats com a habitatges independents d'un edifici de diverses plantes, en règim de propietat horitzontal.

 

Es distribueixen en dos grups, segons si la persona titular té o no rendes agràries: grup de cases de pagès o establiments d'agroturisme (les té) i grup d'allotjaments rurals (no les té). Alhora, cadascun d'ells es pot classificar en quatre modalitats: masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.

 

Mitjançant la realització d'aquest tràmit el titular inicia el procediment d'habilitació corresponent, de competència municipal, i previ abonament de la taxa municipal, si s'escau, ja podrà iniciar l'activitat. Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya.

 

Recordeu que abans de realitzar aquest tràmit caldrà que l'habitatge disposi de cèl·lula d’habitabilitat o certificat tècnic per a la posada en funcionament d'activitat innòcua.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions, es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?

Data actualització  02.10.2020