• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Empresa instal·ladora, mantenidora i/o reparadora d’instal·lacions industrials

8879 - Empresa instal·ladora, mantenidora i/o reparadora d’instal·lacions industrials Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Les persones físiques o jurídiques que vulguin iniciar, modificar o donar de baixa la seva activitat com a instal·ladores, mantenidores i/o reparadores d’instal·lacions industrials incloses en tots els àmbits reglamentaris del Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC), han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius. 

Llegiu-ne més

Nota de 8 de juny de 2020 relativa a les inscripcions al RASIC de les empreses instal·ladores/mantenidores

La inscripció en el RASIC d’una empresa instal·ladora/mantenidora en un camp reglamentari atorga habilitació en totes les comunitats autònomes. Per altra banda, aquesta informació es tramet periòdicament al Registre Integral Industrial (RII) aprovat pel Reial Decret 559/2010. Per evitar duplicitat en aquest registre, que agrupa les dades de les diferents comunitats autònomes, no es podrà procedir a la inscripció en el RASIC d’una empresa instal·ladora/mantenidora en un camp reglamentari si ja consta aquesta inscripció en una altra comunitat autònoma en aquest mateix camp reglamentari.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Els formularis d’inici d’activitat i de modificació de dades de l’activitat permeten indicar els diferents àmbits del RASIC indicats a l'apartat 'A qui va dirigit' en els quals l’empresa vulgui iniciar l’activitat o dels quals es vulgui donar de baixa.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions, es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

A les persones físiques o jurídiques que vulguin iniciar, modificar o donar de baixa la seva activitat com a instal·ladores, mantenidores i/o reparadores d’instal·lacions industrials dels àmbits reglamentaris següents:

  • Aparells elevadors: ascensors, grues torre o grues autopropulsades
  • Electricitat: línies d'alta tensió, instal·lacions elèctriques d'alta tensió, o instal·lacions elèctriques de baixa tensió
  • Gas
  • Protecció contra incendis
  • Productes petrolífers líquids
  • Instal·lacions tèrmiques en edificis
  • Fred Industrial
  • Equips a pressió
Què necessiteu fer?

Data actualització 08.06.2020