• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Duplicat d’instal·lacions de seguretat industrial

Sol·licitar el duplicat de la documentació tècnica d'una instal·lació legalitzada abans del 6 de novembre de 2014

Sol·licitar el duplicat de la documentació tècnica d'una instal·lació legalitzada abans del 6 de novembre de 2014 21966 - Duplicat d’instal·lacions de seguretat industrial Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment. 


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Documentació que faciliti la identificació de la instal·lació

18.1€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.

Aquest tràmit no es pot realitzar si la instal·lació es va legalitzar a partir del 6 de novembre de 2014. En aquest supòsit només podeu sol·licitar el duplicat del certificat d’inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) mitjançant l’altra modalitat d’aquest mateix tràmit, ja que a partir de la data indicada les instal·lacions s’inscriuen d’ofici al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) a partir de les dades facilitades en una declaració responsable presentada telemàticament per part del titular de la instal·lació.

Abans d’efectuar el tràmit, cal que tingueu en compte les previsions de la normativa que regula els terminis de conservació de la documentació per part de l’Administració pel que fa a les tipologies d’instal·lacions següents, ja que l’Administració no disposarà d’aquesta documentació:

  • Instal·lacions receptores de gas canalitzat i liquat: d’acord amb la taula d’avaluació i accés documental amb codi 885, els expedients es destrueixen un cop passats 30 anys des de la fi de la tramitació del procediment en procediments anteriors a l’entrada en vigor de la Llei 9/2014.
  • Instal·lacions receptores de baixa tensió: d’acord amb la Resolució 39/2019 de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de 18/6/2019, els expedients es destrueixen un cop passats 6 anys comptats a partir de la seva remissió a la Sindicatura de Comptes.

No es pot sol·licitar el duplicat de la documentació tècnica d’instal·lacions de protecció contra incendis ja que el registre d’aquestes instal·lacions es va crear amb l’entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, és a dir el 12 de desembre de 2017. Per tant, d’aquestes instal·lacions només es pot sol·licitar el duplicat d’inscripció al RITSIC a través de l’altra modalitat d’aquest mateix tràmit.

En el supòsit que un cop efectuat aquest tràmit no es disposi de la documentació justificativa de la inscripció de la instal·lació, serà d’aplicació la Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, previ compliment dels requisits exigits per aquesta norma, en el cas que es tracti d’una de les instal·lacions següents:

 

  • Instal·lacions elèctriques de baixa tensió
  • Instal·lacions elèctriques d’alta tensió
  • Instal·lacions frigorífiques
  • Instal·lacions tèrmiques en els edificis
  • Instal·lacions petrolíferes IP 03

 

Pel que fa  a les instal·lacions d’ascensors en ús de velocitat màxima superior a 0,15 m/s instal·lats amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial Decret 1314/1997 i no inscrits en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial a Catalunya (RITSIC), serà d’aplicació la Instrucció 1/2016, de 8 de març de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.