Duplicat d’instal·lacions de seguretat industrial

21966 - Duplicat d’instal·lacions de seguretat industrial Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Els titulars de les instal·lacions regulades per la normativa de seguretat industrial poden sol·licitar a l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat un duplicat de la documentació següent:

 • Certificat d’inscripció i documentació tècnica, si la instal·lació es va legalitzar abans del 6 de novembre de 2014.
 • Certificat d'inscripció al Registre d'instal·lacions de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC), si la instal·lació es va legalitzar a partir del 6 de novembre de 2014. 
Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Cal recordar que d’acord amb l’article 7.1.a) de la Llei 9/2014, del 31 de juliol, els titulars de les instal·lacions han de tenir les autoritzacions i les llicències que siguin preceptives, han de presentar les declaracions responsables i han de disposar de la documentació de la instal·lació que sigui exigible.

Només es facilitarà la documentació de l’expedient quan el titular actual de la instal·lació, que és el que es farà constar a la sol·licitud de duplicat, coincideixi amb el titular inicial de la mateixa. En el supòsit que no sigui així, el sol·licitant del duplicat de la documentació haurà d’acreditar que és  l’actual titular de la instal·lació.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Als titulars de les instal·lacions regulades per reglamentació de seguretat industrial següents:

 • ascensors
 • grues torre
 • grues mòbils
 • instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics
 • instal·lacions d’equips a pressió
 • instal·lacions de fred industrial (frigorífiques)
 • instal·lacions elèctriques de baixa tensió
 • instal·lacions elèctriques d’alta tensió
 • instal·lacions petrolíferes per al consum en la mateixa instal·lació
 • instal·lacions tèrmiques en edificis
 • instal·lacions de gasos combustibles
 • instal·lacions de bancs solars
 • instal·lacions de protecció contra incendis

Data actualització  17.02.2020