• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Declaració de la condició mineromedicinal, mineral natural, termal o de brolladors d'una aigua

Sol·licitar la declaració

Sol·licitar la declaració 9050 - Declaració de la condició mineromedicinal, mineral natural, termal o de brolladors d'una aigua Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Plànol on es delimiti clarament el perímetre de la finca registrada i la localització de la surgència
  Aquest plànol anirà signat pel titular fent constar que la superfície que s'hi delimita correspon amb la que s'expressa als fulls del Registre de la propietat
 • Situació exacta de la captació en coordenades UTM, amb indicació de la seva altitud, sobre un mapa a escala no superior a 1/1000
 • Estudi que acrediti suficientment la procedència de les aigües i la protecció natural de l'aqüífer davant la contaminació
 • Presa de mostres de l'aigua.
  L'autoritat minera competent procedirà a la presa de mostres corresponents als dotze mesos consecutius per a l'anàlisi complert fisicoquímic i microbiològic.
 • Quadre resum de dades
  Quadre compressiu de les dades relatives al cabal, temperatura, composició química i característiques microbiològiques de l'aigua, referides a cadascun dels dotze mesos.
 • Document addicional per a aigües mineromedicionals i minerals naturals.
  Estudi farmaològic, fisiològic i clínic. Anàlisis realitzades amb mètodes científicament reconeguts i que s'adaptaran a les característiques pròpies de l'aigua mineral natural i als seus efectes sobre l'organisme humà (diüresi, funcions gastrointestinals, compensació de carència de substàncies minerals). Aquestes anàlisis podran ser substituïdes per un gran nombre d'observacions clíniques o exàmens clínics quan la constància i la concordança d'aquests permeti obtenir els mateixos resultats.
 • Documentació addicional per a aigües termals.
  Dades de la temperatura de l'aigua relatives als dotze mesos precedents a la sol.licitud, amb la demostració de la seva termalitat d'acord a l'establert en l'article 23.2 de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines. Dades de la temperatura de l'aigua relatives als dotze mesos precedents a la sol.licitud, amb la demostració de la seva termalitat d'acord a l'establert en l'article 23.2 de la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines.
Informació Complementària

 

Anàlisi   de l'aigua 

Pel que fa a l'anaàlisi de l'aigua, aquest haurà de contenir:

 • Anàlisi microbiològic de l’aigua.
  Aquest anàlisi s'haurà de fer en el punt de surgència i haurà d'incloure el següent:
  1. Demostració de l'absència de paràsits i de microorganismes patògens.
  2. Recompte total de microorganismes revivificables indicatius de contaminació fecal:
   • Absència de 'Escherichia coli' i altres coliformes en 250 mil·lilitres a 37 ºC i 44,5 ºC.
   • Absència d'estreptococs fecals en 250 mil·lilitres.
   • Absència de anaerobis sulfito reductors esporulats en 50 mil·lilitres.
   • Absència de 'pseudomones aeruginosa' en 250 mil·lilitres.
  3. Recompte total de microorganismes revivificables per mil·lilitre d'aigua:
   • Incubats entre 20 ºC i 22 ºC durant 72 hores en plaques de agar.
   • Incubats a 37 ºC durant 24 hores en plaques de agar.
 • Anàlisi i estudis físics, químics i fisicoquímics.
  En aquest anàlisi s'haurà de determinar:
  1. El cabal del brollador.
  2. La temperatura de l'aigua en els punts on brolla i la temperatura ambient.
  3. La relació existent entre la naturalesa del terreny i la naturalesa i el tipus de mineralització.
  4. El residu sec a 180 ºC i 260 ºC.
  5. La conductivitat o la resistivitat elèctrica, precisant-ne la temperatura a la que s'hagi efectuat la mesura.
  6. La concentració de ions hidrogen (pH).
  7. Els anions i cations.
  8. Els elements no ionitzats.
  9. Els oligoelements.
  10. La radioactivitat en els punts on brolla.
  11. La toxicitat de determinats components de l'aigua, tenint en compte els límits fixats a aquest respecte per a cadascun d'ells.

L'analítica haurà de contenir tots els paràmetres  especificats en els annexos del Reial decret 1798/2010 (modificat pel Reial decret 314/2016, de 29 de juliol).

 • Annex I, apartat 2 i Annex II, apartat 1.2, lletra c)
 1. Olor, sabor, color, terbolesa, cabal, temperatura de l’aigua, temperatura ambient, residu sec a 180ºC i a 260ºC, conductivitat, pH, oxidabilitat, alcalinitat, duresa total, sílice.
 2. Components majoritaris: anions i cations (balanç iònic).
 3.  
 4. Radioactivitat alfa i beta, i triti.
 • Paràmetres microbiològics de l’Annex IV, Part A. Han de complir les normes de Annex II , apartat 1.2, lletra d).
 • Paràmetres fisicoquímics de l’Annex IV, Part B
 • Demostració puresa original.
  Es refereix al fet que no contingui cap compost que pugui procedir de contaminació antropogènica. Annex I, apartat 2, lletra d).

 

160.6€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.

Les aigües minerals es poden classificar en els següents tipus:

 1. Mineromedicinals: les que brollen de forma natural o artificial i que per les seves característiques i qualitats siguin declarades d'utilitat pública. En funció de l'ús o destí, aquestes es classifiquen en aigües mineromedicinals amb fins terapèutics, aigües minerals naturals i aigües de brollador.
 2. Mineroindustrials: les que permetin l'aprofitament racional de les substàncies que continguin.

Són aigües termals les que tenen temperatura de surgència superior, al menys en 4ºC a la mitjana anual de l'indret on brollin.