• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Convocatòria OTRIs FEDER 2014-2020

Sol·licitar l'ajuda

Sol·licitar l'ajuda 20912 - Convocatòria OTRIS FEDER Departament d'Empresa i Coneixement

El termini de presentació de sol·licituds és del 02/01/2017 al 28/02/2017.

Memòria d'operacions.

Declaració responsable.

Certificat de fons de tresoreria.

 

 

 1. Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les obligacions que assumeixen amb l’acceptació de l’ajut regulat per aquestes bases.
 2. Haver justificat degudament els ajuts concedits amb anterioritat a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
 3. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
 4. No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 5. Complir la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial.
 6. Presentar declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, i fer constar la relació detallada dels ajuts amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.
 7. En compliment dels articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, el beneficiari ha d’estar en condicions de poder atendre als usuaris en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya. I també, ha de tenir, almenys en català, la senyalització, els rètols, els cartells d’informació de caràcter fix, adreçats tant als usuaris com a les persones que hi treballen, així com els documents d’oferta de serveis.
 8. Complir amb la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.
 9. En el supòsit que l’entitat tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 10. Estar donades d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.
 11. Estar inscrites al registre corresponent.
 12. En el cas de les fundacions i associacions, haver adaptat els seus Estatuts a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
 13. En el cas de les fundacions, haver presentat els comptes anuals davant el Protectorat.
 14. De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, els beneficiaris de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què manifestin no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

 

 • L’import màxim de la despesa elegible és de 24.000.000,00 €.
 • El percentatge màxim de finançament és de 12.000.000,00, el 50%.
 • Es podran establir bestretes de fins a un màxim del 40% de la despesa elegible dels projectes.
 • La durada dels projectes és de 5 anys.
 • El termini d’execució de les activitats finançades haurà d’estar comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2020.
 • Només seran elegibles les despeses pagades entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2021.
 • Les entitats beneficiàries han de tenir la tresoreria necessària per poder assumir el pagament de la despesa imputable al projecte i que generarà el dret a rebre el cofinançament FEDER.