Constitució d'una societat cooperativa

22615 - Constitució d'una societat cooperativa Departament d'Empresa i Treball empresaiocupacio

La constitució d'una cooperativa comença amb la unió voluntària d'una sèrie de persones que volen crear una empresa de propietat conjunta i gestió democràtica. Després, perquè aquesta societat pugui desenvolupar la seva activitat, cal complir una sèrie de requisits i inscriure's en el registre de cooperatives.
El procediment exprés consisteix en un procediment de creació de cooperatives que redueix i facilita els tràmits necessaris de manera que les persones emprenedores, amb la presentació prèvia de la documentació corresponent, entre aquesta els estatuts socials utilitzant el model corresponent dels aprovats per ordre del conseller o de la consellera del departament competent en matèria de cooperatives, puguin constituir la cooperativa en el termini màxim de dos dies hàbils següents al dia en què entrin en el registre competent els documents preceptius per a la constitució de la cooperativa. Amb aquesta modalitat es vol fomentar i promoure la creació de cooperatives a Catalunya.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

La petició genèrica no és vàlida per a la presentació de les sol·licituds d'aquest tràmit. Les sol·licituds presentades per petició genèrica no es tindran en compte i la data de presentació serà la data en què es presenti la nova sol·licitud utilitzant el formulari específic que trobeu en aquest tràmit.

Tanmateix, en cas que calgui aportar còpia autèntica d'una escriptura pública, en el moment de formular la sol·licitud inicial corresponent, o de presentar la resposta d'esmenes, haureu de demanar cita prèvia a una Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC per tal de digitalitzar l'original de l'escriptura (cal demanar una cita per a cada expedient). El termini és de 10 dies. En la modalitat de constituir una cooperativa per procediment exprés no caldrà que demaneu la cita prèvia esmentada, un cop presentada la sol·licitud, se us facilitarà un dia i hora de presentació del document en una  Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

En el cas que amb la sol·licitud inicial no sol·liciteu la cita prèvia per presentar l'escriptura pública preceptiva en el termini establert, es considera que desistiu de la vostra petició i es finalitzarà el procediment amb la declaració d'aquest desistiment tàcit, d'acord amb el que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

IMPORTANT: Si dins la mateixa escriptura hi constés més d'un tipus d'acte o acord inscriptible, haureu d'iniciar tantes sol·licituds com tràmits o actes/acords contingui, però només caldrà demanar una única cita prèvia. Quan us desplaceu a l'OAC a la qual hàgiu concertat la cita prèvia, recordeu facilitar-los els codis de tràmit ID de totes les sol·licituds que hàgiu iniciat i que estiguin vinculades a la mateixa escriptura pública. El/la treballador/a públic/a que digitalitzi la vostra documentació, afegirà aquella escriptura pública a totes i cadascuna de les sol·licituds que hi estiguin relacionades.

Per facilitar la tramitació, podeu consultar el Manual d'instruccions per a la presentació de sol·licituds de constitució al Registre de Cooperatives.

Data actualització  08.11.2021