• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Concessions mineres d'explotació

Sol·licitar la concessió derivada d'un permís d'investigació de recursos miners de les seccions C i D

Sol·licitar la concessió derivada d'un permís d'investigació de recursos miners de les seccions C i D 8975 - Concessions mineres d'explotació Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot sol·licitar quan un permís d’investigació previ hagi comprovat que hi ha recursos aprofitables.  


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Designació del perímetre del dret miner  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 83,34 kB ]
 • Informe detallat de la naturalesa geològica del jaciment, investigacions realitzades i resultats obtinguts
 • Designació de la superfície
  Designació de la superfície del terreny sol·licitat, que podrà ser la mateixa de la sol·licitud o reduïda. No pot incloure terrenys fòra del perímetre assenyalat a la sol·licitud.
 • Estudi de factibilitat i projecte d'explotació
 • Plànols
 • Informe urbanístic
 • Estudi econòmic de finançament i garanties de viabilitat
 • Programa de restauració
  Programa de restauració: Ha de contenir una memòria explicativa dels aspectes sobre l'indret on es preveu l'activitat i el seu entorn, descripció de l'activitat sol·licitada amb delimitació de l'àrea afectada, estudi dels efectes de l'activitat sobre el paisatge, mesures per prevenir i compensar les conseqüències sobre el medi ambient, i totes les dades necessàries per demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del Programa proposat.- Estudi econòmic: Inclourà l'anàlisi detallada dels cost de l'execució de la restauració i de les mesures de protecció del medi ambient, amb el corresponent pressupost.- Programa d'execució: Amb les diverses fases d'execució dels treballs de restauració i de protecció així com la relació amb el desenvolupament de l'explotació.- Plànols sobre base cartogràfica a escala 1/50.000 dotada de quadrícula UTM.- Plànol topogràfic de l'àrea afectada i dels eu entorn, amb corbes de nivell , equidistant 1 m. L'escala serà 1/5000 o 1/1000, en funció de la superfície, quan es tracti de sol·licituds d'autoritzacions d'explotació o d'aprofitament de recursos de les seccions A i B respectivament, i 1/1000 i 1/2000 en el cas de sol·licituds de concessions d'explotacions de recursos de les seccions C i D.- Plànols geològics de la zona afectada amb indicació de les característiques litològiques , estructurals i higrogeològiques, a la mateixa escala que els anteriors.- Plànols amb les projeccions horitzontal i vertical dels treballs d'explotació, emmagatzematge de residus miners, evacuació d'aigües residuals i restauració i protecció del medi ambient, a la mateixa escala que els anteriors.- Annexos: S'hi adjuntaran els estudis preliminars realitzats sobre el medi físic, els estudia addicionals de valoració dels efectes previstos de l'explotació del medi ambient, informes geotècnics , estudis edafològics i de revegetació del sòl restaurat.
 • Estudi d'impacte ambiental
  Caldrà presentar un Informe d'Impacte i Integració Paisatgística, d'acord al que determina la legislació vigent en matèria de medi ambient.
 • Programa de gestió de residus miners
 • Compliment de l'art 5.b) del RD 343/83. Plànols esta inicial i final signats pels propietaris del terreny
 • Sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental
Informació Complementària

Per tal de fer la sol·licitud només caldrà presentar el formulari de sol·licitud que es pot trobar al pas 1. Sol·licitar, l'annex de Designació del perímetre del dret miner així com la documentació que estableix l'article 89 del Reglament General de Recursos Miners, o bé presentar  aquesta documentació en el termini màxim de tres mesos des de la data en què es presenta la sol·licitud.

Premeu per obtenir l'import de la taxa a liquidar 

Informació Complementària

L'import de la taxa és variable.

Què és una concessió derivada d'un permís d'investigació?

La concessió d’explotació derivada de permís d’investigació atorga al titular d’aquest el dret d’aprofitament de jaciments minerals i demès recursos geològics de les seccions C) o D) de la Llei de mines, que hagin estat posats de manifest durant el termini de vigència del permís i conforme a les condicions de l’atorgament.

Tan  bon punt els treballs d’investigació demostrin d'una manera suficient l'existència d'un recurs o recursos de les seccions C) o D, i dins del termini de vigència del permís d'investigació, el seu titular pot sol·licitar la concessió d'explotació sobre la totalitat o sobre una part de les quadrícules mineres del  permís.

L’extensió mínima d’una concessió d’explotació derivada d’un permís d’investigació és d’una quadrícula minera.

La concessió d'explotació minera s’atorga per un període de trenta anys, prorrogable per altres dos terminis iguals, fins a un màxim de noranta anys.

 

Qui pot sol·licitar la concessió derivada?

A les persones físiques o jurídiques titulars d’un permís d’investigació  que vulguin exercir el dret d’explotació de recursos de les seccions C) o D) de la Llei de mines descoberts durant la vigència del permís d’investigació.