• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Concessions mineres d'explotació

Sol·licitar la Concessió directa d'explotació de recursos miners de les seccions C i D

Sol·licitar la Concessió directa d'explotació de recursos miners de les seccions C i D 8975 - Concessions mineres d'explotació Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot sol·licitar quan hi hagi recursos coneguts i s’estimi viable el seu aprofitament. 


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Designació del perímetre del dret miner  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 83,34 kB ]
 • Designació de la superfície
  Designació de la superfície del terreny sol·licitat, que podrà ser la mateixa de la sol·licitud o reduïda. No pot incloure terrenys fòra del perímetre assenyalat a la sol·licitud.
 • Estudi de factibilitat i projecte d'explotació
 • Plànols
 • Informe urbanístic
 • Estudi econòmic de finançament i garanties de viabilitat
 • Programa de restauració
  Programa de restauració: Ha de contenir una memòria explicativa dels aspectes sobre l'indret on es preveu l'activitat i el seu entorn, descripció de l'activitat sol·licitada amb delimitació de l'àrea afectada, estudi dels efectes de l'activitat sobre el paisatge, mesures per prevenir i compensar les conseqüències sobre el medi ambient, i totes les dades necessàries per demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del Programa proposat.- Estudi econòmic: Inclourà l'anàlisi detallada dels cost de l'execució de la restauració i de les mesures de protecció del medi ambient, amb el corresponent pressupost.- Programa d'execució: Amb les diverses fases d'execució dels treballs de restauració i de protecció així com la relació amb el desenvolupament de l'explotació.- Plànols sobre base cartogràfica a escala 1/50.000 dotada de quadrícula UTM.- Plànol topogràfic de l'àrea afectada i dels eu entorn, amb corbes de nivell , equidistant 1 m. L'escala serà 1/5000 o 1/1000, en funció de la superfície, quan es tracti de sol·licituds d'autoritzacions d'explotació o d'aprofitament de recursos de les seccions A i B respectivament, i 1/1000 i 1/2000 en el cas de sol·licituds de concessions d'explotacions de recursos de les seccions C i D.- Plànols geològics de la zona afectada amb indicació de les característiques litològiques , estructurals i higrogeològiques, a la mateixa escala que els anteriors.- Plànols amb les projeccions horitzontal i vertical dels treballs d'explotació, emmagatzematge de residus miners, evacuació d'aigües residuals i restauració i protecció del medi ambient, a la mateixa escala que els anteriors.- Annexos: S'hi adjuntaran els estudis preliminars realitzats sobre el medi físic, els estudia addicionals de valoració dels efectes previstos de l'explotació del medi ambient, informes geotècnics , estudis edafològics i de revegetació del sòl restaurat.
 • Estudi d'impacte ambiental
  Caldrà presentar un Informe d'Impacte i Integració Paisatgística, d'acord al que determina la legislació vigent en matèria de medi ambient.
 • Programa de gestió de residus miners
 • Compliment de l'art 5.b) del RD 343/83. Plànols esta inicial i final signats pels propietaris del terreny
 • Sol·licitud d'avaluació d'impacte ambiental
Informació Complementària

Per tal de fer la sol·licitud només caldrà presentar el formulari de sol·licitud que es pot trobar al pas 1. Sol·licitar, l'annex de Designació del perímetre del dret miner i l'informe tècnic. Per a la resta de documentació es disposa de 60 dies hàbils per presentar-la, a comptar des de la data de la notificació d'admissió a tràmit.

Premeu per obtenir l'import de la taxa a liquidar 

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.

Què és una concessió directa d'explotació?

La concessió d’explotació atorga al seu titular el dret d’aprofitament de jaciments minerals i demès recursos geològics de les seccions C) i D de la Llei de Mines, conforme a les condicions de l’atorgament.

L’extensió mínima d’una concessió d’explotació és d’una quadrícula minera.

La concessió d'explotació de terrenys francs i registrables es pot sol·licitar , en els casos següents:

 1. a) Quan es posi de manifest un recurs de les seccions C o D) de tal manera que es consideri prou conegut i sigui viable el seu aprofitament racional.
 2. b) Quan sobre recursos prou reconeguts en drets miners caducats concorrin dades i proves que permetin definir la seva explotació com a conseqüència de millores tecnològiques o de noves perspectives de mercat.

La concessió d'explotació minera s'atorga per un període de trenta anys, prorrogable per altres dos terminis iguals, fins a un màxim de noranta anys.

Qui pot sol·licitar la concessió directa?

Les persones físiques o jurídiques que reuneixin les condicions per ser titulars de drets miners que vulguin exercir el dret d’aprofitament de recursos de les seccions C i D de la Llei de Mines.