• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Comunicació per exercir l’activitat de comercialització de gas natural

Comunicar l'exercici de l'activitat

Comunicar l'exercici de l'activitat 9066 - Comunicació per exercir l’activitat de comercialització de gas natural Departament d'Empresa i Coneixement

La comunicació s'ha d'efectuar amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.

Els subjectes que vulguin realitzar l'activitat de comercialització de gas natural hauran de revestir la forma de societats mercantils o forma jurídica equivalent al seu país d'origen en el cas de no tractar-se d'empreses nacionals en l'objecte social dels quals no existeixin limitacions o reserves a l'exercici d'aquesta activitat.

A més, hauran de poder acreditar suficientment la seva capacitat tècnica per a l'exercici de l'activitat i estar en disposició d'acreditar que tenen capacitat per garantir el subministrament.

En el cas que l'empresa que vulgui actuar com comercialitzadora o la societat dominant del grup al que aquella pertanyi, tingui la nacionalitat d'un país no membre de la Unió Europea en la qual no estiguin reconeguts drets anàlegs i que es consideri que pugui resultar una alteració del principi de reciprocitat per a les empreses que operen al mercat nacional, serà necessari obtenir una autorització administrativa prèvia per a l'exercici de l'activitat atorgada pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, que podrà ser condicionada.

Per acreditar la capacitat tècnica el sol·licitant haurà de disposar dels mitjans tècnics i humans suficients per poder operar en el sistema gasista espanyol d'acord amb la normativa aplicable en el mateix i en particular amb el que es disposa en l'Ordre ITC/3126/2005 per la qual s'aproven les Normes de Gestió Tècnica del Sistema i els seus protocols de desenvolupament.

A més les empreses comercialitzadores hauran de posar a la disposició dels seus usuaris un telèfon d'atenció al client i un servei de correu electrònic al que es puguin dirigir els mateixos.

Les empreses comercialitzadores hauran de constituir garanties davant la caixa general de dipòsits per una quantia equivalent a les seves obligacions de pagament previstes durant el període de facturació.

Les empreses que vulguin exercir l'activitat de comercialització de gas natural hauran de poder acreditar, en tot moment, que tenen capacitat per atendre les demandes de gas dels seus clients, sense que es puguin produir restriccions del subministrament més enllà de situacions extraordinàries.

Per a això, hauran de disposar de contractes o garanties de subministrament d'un proveïdor de gas que puguin ser utilitzats per donar cobertura a les activitats de comercialització previstes, assegurant la necessària diversificació dels seus subministraments.

En tot cas, es considerarà que un comercialitzador compleix amb els requisits sempre que es trobi habilitat per comercialitzar gas en un país amb el qual existeixi un acord de mutu reconeixement de llicències de comercialització amb un altre país membre de la Unió Europea, sense perjudici de la constitució de les garanties econòmiques que siguin necessàries.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit