• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Comunicació de les activitats firals (fires i fires mercat)

9118 - Comunicació de les activitats firals (fires i fires-mercat) Departament d'Empresa i Coneixement empresaiocupacio

Les activitats firals són les manifestacions comercials que tenen per objecte l'exposició de béns o l'oferta de serveis per afavorir-ne el coneixement, la innovació i la difusió, promoure contactes i intercanvis comercials i apropar l'oferta de les diverses branques de l'activitat econòmica a la demanda, si tenen les característiques següents:  

  1. Tenir una durada mínima d'un dia, matí i tarda, i màxima de quinze dies consecutius, amb un màxim de dues edicions l'any. 
  2. Reunir una pluralitat d'expositors, en un recinte identificable, sia tancat o a l'aire lliure, amb els serveis adequats per als expositors i els visitants. 

Les activitats firals poden ser de dos tipus segons les seves característiques: fira i fira mercat.

Les fires són activitats firals de caràcter periòdic que s'adrecen principalment al públic professional.

La realització de fires ha de ser objecte de comunicació prèvia a l'Administració de la Generalitat.

Les fires mercat són activitats firals de caràcter periòdic, adreçades al públic general, en què també, de manera complementària, es poden dur a terme operacions comercials amb retirada de mercaderia. 

La realització de fires mercat ha de ser objecte de comunicació prèvia a l'ajuntament del municipi on han de tenir lloc. Si ocupen un espai de domini públic requereixen l'autorització de l'ajuntament. L'ajuntament haurà de traslladar aquesta comunicació o autorització a l'Administració de la Generalitat perquè sigui inscrita en el Registre d'activitats firals, si escau.

Exclusions  

No es consideren activitats firals:

  • Les exposicions universals que es regeixen per la Convenció de París, de 22 de novembre de 1928.
  • Els congressos.
  • Les activitats que persegueixin fins d'interès cultural, educatiu, científic, artístic, civil o social.
  • Les activitats promocionals o de venda de qualsevol tipus organitzades pels establiments comercials o empreses especialitzades dedicades a l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments. 

Els mercats adreçats al públic en general l'activitat dels quals sigui la venda directa amb retirada de mercaderia, encara que rebin el nom tradicional de fira.

Llegiu-ne més

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per a altres ocasions, es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Què necessiteu fer?

Data actualització 17.12.2019