• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix
Comunicació de l'activitat del gestor de càrregues del sistema

Comunicar l'inici de l'activitat

Comunicar l'inici de l'activitat 11239 - Comunicacio de l'activitat del gestor de carregues del sistema Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot comunicar en qualsevol moment abans de l'inici de l'activitat.

  1. Ser societats mercantils degudament inscrites en el registre corresponent o equivalent al seu país d'origen, en l'objecte social de les quals s'acrediti la capacitat per vendre i comprar energia elèctrica sense que hi hagi limitacions o reserves a l'exercici de la dita activitat.
  2. En cas de tractar-se d'empreses amb seu a Espanya, acreditar en els estatuts el compliment de les exigències de separació d'activitats i de comptes que estableixen els articles 14 i 20 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. En el cas d'empreses d'altres països, l'acreditació de compliment dels requisits de separació d'activitats i comptes s'ha d'entendre referida a les activitats que duguin a terme en l'àmbit del sistema elèctric espanyol.
  3. Complir a cadascuna de les instal·lacions on es realitzi l'activitat les condicions tècniques i de seguretat reglamentàries i tenir, si s'escau, les autoritzacions que siguin necessàries, que permetin efectuar la recàrrega energètica per a vehicles elèctrics.
  4. Tenir subscrit un contracte de peatge d'accés amb l'empresa distribuïdora per cada punt de connexió o, si s'escau, per cadascuna de les instal·lacions on, a més de fer el consum per al seu propi ús, vulguin actuar com a gestor de càrregues realitzant l'activitat de revenda d'energia elèctrica per a recàrrega de vehicles elèctrics.
    A més, quan els gestors de càrregues vagin a adquirir l'energia directament en el mercat de producció, per acreditar la seva capacitat tècnica han de complir els requisits exigits als subjectes compradors en el mercat de producció d'energia elèctrica conforme als procediments d'operació tècnica i, si s'escau, les regles de funcionament i liquidació del mercat de producció, respectivament.
  5. Presentar, per cadascuna de les instal·lacions on realitzin l'activitat, el dipòsit de garantia corresponent a la contractació del peatge d'accés amb l'empresa distribuïdora que, si s'escau, sigui exigible de conformitat amb el que estableix l'article 79.7 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica. A més, quan els gestors de càrregues adquireixin l'energia directament en el mercat de producció, per acreditar la seva capacitat econòmica han de presentar davant l'operador del sistema i davant l'operador del mercat les garanties que siguin exigibles per a l'adquisició d'energia en el mercat de producció d'electricitat en els procediments d'operació tècnica i en les regles corresponents de funcionament i liquidació del mercat, respectivament.

354,95 €