Renovar el CCRR: Certificat de Conformitat de la Producció (CCP)

Renovar el CCRR: Certificat de Conformitat de la Producció (CCP) 9099 - Certificats de conformitat amb els requisits reglamentaris (CCRR i CCP) Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
  • Relació de marques i models dels quals se sol·licita la renovació
  • Declaració del fabricant conforme continua frabricant el producte o productes amb les mateixes característiques tècniques
  • Documentació que acrediti que el fabricant té implantat un sistema d'assegurament de la qualitat
  • Document que acrediti que el fabricant/representant autoritza al sol·licitant la tramitació de la renovació del certificat de conformitat
  • Certificat CCRR inicial emès pel Ministeri
  • Certificat CCP de la darrera renovació del CCRR

63.0€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.

De conformitat amb la D.T.4a del R.D. 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial, amb la redacció donada per l’article tercer del Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i es deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i seguretat industrial, les certificacions de conformitat (CCRR i CCP) que s’estableixen com a substitutòries de les figures d’homologació de producte, homologació de tipus i registre de tipus a la disposició addicional cinquena del Reial decret 2200/1995 les han d’emetre, fins al funcionament dels organismes de control corresponents que estableix el capítol IV del Reglament, les entitats o organismes ja designats, autoritzats per efectuar aquestes homologacions o registres, o els òrgans competents en matèria d’indústria de la comunitat autònoma o la ciutat autònoma corresponent.