• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Certificats de conformitat amb els requisits reglamentaris (CCRR i CCP)

Sol·licitar el Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR)

Sol·licitar el Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 9099 - Certificats de conformitat amb els requisits reglamentaris (CCRR i CCP) Departament d'Empresa i Coneixement

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.


Documents que cal presentar per iniciar el tràmit
 • Relació dels productes a certificar, indicant marca i model, plànols i memòria tècnica
 • Documentació descriptiva de les característiques del producte o productes (projecte, característiques, etc)
 • Informe del laboratori dels assaigs realitzats
 • Justificació del sistema de qualitat del fabricant
 • Document que acrediti que el fabricant/representant autoritza al sol·licitant la tramitació del certificat de conformitat

153.0€

Informació Complementària

l'import de la taxa és fix

Productes a homologar i que s'ha de certificar

Els productes que estan subjectes a homologació i que s'han de certificar són els següents:

 • Filferros trefilats llisos i corrugats (Reial Decret 2702/1985, BOE 28.02.86; Ordre 8.3.1994, BOE 22.03.94)
 • Armadures actives d'acer per a formigó pretesat (Reial Decret 2365/1985, BOE 21.12.85; Ordre 8.3.1994, BOE 22.03.94)
 • Aixetes d'ús sanitari (Reial Decret 358/1985, BOE 22.03.1985; Ordre 12.06.1989, BOE 07.07.1989)
 • Tubs d'acer soldat (Reial Decret 2704/1985 BOE 06.03.1986; Ordre 8.3.1994, BOE 22.03.1994)
 • Detectors de monòxid de carboni (Reial Decret 2367/1985, BOE 23.12.1985)
 • Plafons solars tèrmics (Reial Decret 891/1980, BOE 12.05.1980)
 • Productes galvanitzats (Reial Decret 2531/1985, BOE 03.01.1986)