• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Certificat personal acreditatiu de la competència per a la manipulació de gasos fluorats

Sol·licitar el certificat personal per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 3 kg de gasos fluorats

Sol·licitar el certificat personal per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega de refrigerant inferior a 3 kg de gasos fluorats 9805 - Certificat personal acreditatiu de la competència per a la manipulació de gasos fluorats Departament d'Empresa i Coneixement

A l'hora de sol·licitar el certificat cal consultar el Mapa de certificacions d'InfoNORMA.

El certificat  acreditatiu de la competència es pot sol·licitar en qualsevol moment. 

La documentació a adjuntar a la sol·licitud anirà en funció de la via d’accés per l’obtenció del certificat.

Podeu trobar la documentació que cal adjuntar  cada via d’accés al Mapa de certificacions d’InfoNORMA.

Per a l’obtenir el certificat personal acreditatiu de la competència, la persona sol·licitant ho pot fer per diferents vies d’accés depenent de la formació, titulacions, certificats i carnets habilitants o experiència professional de la que disposi (d'acord amb el que es regula a l'Annex I i Annex II del Reial Decret 115/2017).

Els requisits que la persona sol·licitant ha d’acreditar per cada una de les diferents d’accés són els que s’indiquen al Mapa de certificacions

 

18.1€

Informació Complementària

L'import de la taxa és fix.

Activitats per les quals cal acreditar la competència professional de manipulació de gasos fluorats

El certificat personal per a la manipulació de gasos fluorats va dirigit al personal que realitza qualsevol de les activitats que s'especifiquen a continuació:

 1. Manipulació d'equips de refrigeració o climatització amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerant fluorat:
  • Instal·lació
  • Manteniment o revisió, inclòs el control de fugues, càrrega i recuperació de refrigerants fluorats
  • Manipulació de contenidors de gas
  • Desmuntatge
 2. Manipulació d’equips de refrigeració o climatització amb sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3 Kg de gasos fluorats:
  • Instal·lació
  • Manteniment o revisió, inclòs el control de fugues, càrrega i recuperació de refrigerants fluorats.
  • Manipulació de contenidors de gas
  • Desmuntatge
 3. Manipulació de sistemes frigorífics per a confort tèrmic de persones en vehicles que utilitzin refrigerants fluorats:
  • Instal·lació
  • Manteniment o revisió, inclòs el control de fugues, càrrega i recuperació de refrigerants fluorats.
  • Manipulació de contenidors de gas
 4. Manipulació d'equips de protecció contra incendis que utilitzin gasos fluorats com agent extintor: quan es tracti de treballs que es realitzen fora de les instal·lacions del fabricant d'equips d'extinció:
  • Instal·lació
  • Manteniment o revisió, inclòs d'extintors i el control de fugues el control de fugues d'equips que continguin un mínim de 3 kg de gasos fluorats.
  • Manipulació dels recipients que continguin o s’hagin dissenyat per contenir un agent extintor de gas fluorat.
  • Desmuntatge
 5. Manipulació de dissolvents que continguin gasos fluorats i els equips que els utilitzin:
  • Manipulació de recipients que continguin o s'hagin dissenyat per contenir dissolvents
  • Càrrega i recuperació de dissolvents d'equips
 6. Recuperació d'hexafluorur de sofre d'equips de commutació d'alta tensió:
  • Recuperació de gasos fluorats d'equips de commutació d'alta tensió

 

Validesa i altres especificacions

 • Els certificats per desenvolupar les activitats detallades en els punts de l’1 al 6  no habiliten per si sols per a la realització de les activitats esmentades, sinó que aquestes s’han d’exercir en el si d’una empresa habilitada (empreses instal·ladores/mantenidores d'instal·lacions frigorífiques, d'instal·lacions tèrmiques en edificis i d'instal·lacions contra incendis i de sistemes de protecció contra incendis).
 • El certificat personal tindrà validesa a tota Espanya i en la Unió Europea
 • El certificat per a la recuperació d'hexafluorur de sofre d'equips de commutació d'alta tensió està destinat al personal de les companyies elèctriques o empreses d'electricitat que treballin amb equips d'alta tensió en els que sigui necessària la manipulació d'aquest gas, que s'utilitza com aïllant elèctric.
 • El certificat per a la manipulació de dissolvents que continguin gasos fluorats i equips que els utilitzin està destinat al personal que manipula dissolvents basats en gasos fluorats en instal·lacions de fabricació d'elements electrònics, mèdics. etc, en els quals es necessària una neteja de precisió.

Activitats que no requereixen el certificat

No requerirà certificat personal, el personal que desenvolupa les següents activitats en:

 • Cadenes de muntatge: manipulació de contenidors i en la fabricació, instal·lació i càrrega de sistemes frigorífics per a equips de refrigeració o climatització quan realitzi les seves activitats en cadenes de muntatge i en instal·lacions de fabricació de vehicles o equips basats en gasos fluorats.
 • Instal·lacions de tractament de residus d'aparells elèctrics i electrònics: recuperació de gasos fluorats de residus d'aparells elèctrics i electrònics amb una càrrega de gasos fluorats inferior a 3 kg, en les instal·lacions de tractament de residus d'aparells elèctrics i electrònics. Serà suficient amb: ser empleat per l’empresa titular del permís de la instal·lació de tractament de residus haver cursat la formació sobre les competències i coneixements mínims corresponents a la categoria III segons el previst a l'annex del Reglament (CE) n.º303/2008.
 • Centres autoritzats de tractament de vehicles fora d'ús: recuperació de gasos fluorats dels sistemes d'aire condicionat instal·lats en vehicles que realitzi la seva activitat als centres autoritzats de tractament i gestió de vehicles al final de la seva vida útil.

Enllaços d'interès