• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix
Certificat de competència professional d'instal·lador elèctric de categoria bàsica i especialista. Via examen

Sol·licitar l'examen

Sol·licitar l'examen 6681 - Certificat de competència professional d'instal·lador elèctric de categoria bàsica i especialista. Via examen Departament d'Empresa i Coneixement

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.

 1. Tenir coneixements teòrics i pràctics, que es poden consultar a Infonorma.
 2. Ser major d'edat.

L'import de la taxa és fix.

Definicions

 • Categoria bàsica: en aquesta categoria s'inclouen les instal·lacions elèctriques per a baixa tensió en edificis, indústries, infraestructures i, en general, totes les compreses en l'àmbit del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió que no es reserven a la categoria especialista. 

 • Categoria especialista: en aquesta categoria s'inclouen les instal·lacions de la categoria bàsica i, a més, les corresponents a: 
  • Sistemes d'automatització, gestió tècnica de l'energia i seguretat per a habitatges i edificis. 
  • Sistemes de control distribuït. 
  • Sistemes de supervisió, control i adquisició de dades. 
  • Control de processos. 
  • Línies aèries o subterrànies per a distribució d'energia.  
  • Locals amb risc d'incendi o explosió. 
  • Quiròfans i sales d'intervenció. 
  • Làmpades de descàrrega en alta tensió, rètols lluminosos i similars. 
  • Instal·lacions generadores de baixa tensió.

Informacions sobre la prova

 • L'examen es pot demanar en qualsevol demarcació territorial, amb independència del lloc de residència. 
 • Amb el pagament de la taxa d'examen es pot concórrer a dues convocatòries d'examen. 
 • No es pot "triar" dia i hora; la unitat corresponent farà l'assignació en funció del número d'assistents. 
 • No presentar-se el dia i hora en què s'ha estat convocat/da implica la pèrdua de la convocatòria.
 • Informació sobre les dates d'examen.
 • Per a la realització de l’examen, es pot fer ús de la següent documentació:
 • Per a la realització de la prova es podrà fer ús d’una calculadora simple (no es podrà utilitzar la calculadora disponible al mòbil)

 

Competència professional

 • També es considerarà que es té la competència professional per actuar com instal·lador elèctric categoria bàsica o especialista quan l'interessat disposi d'una determinada titulació (més informació a Infonorma). En aquest cas no serà necessari sol·licitar l'examen.
 • L'activitat d'instal·lador de baixa tensió  s'ha de desenvolupar en el si d'una empresa instal·ladora elèctrica de la categoria corresponent.