Canviar de modalitat 8715 - Carnet d'artesà/a Departament d'Empresa i Treball

Es pot presentar en qualsevol moment.

En el cas de canvi de modalitat a la de carnet divulgatiu poden sol·licitar-lo les persones que:

 • Tinguin vigent el carnet d'artesà/ana modalitat professional
 • Hagin cessat la dedicació professional a l'/als ofici/s atorgat/s

En el cas de canvi de modalitat a la de carnet professional poden sol·licitar-lo les persones que:

 • Tinguin vigent el carnet d'artesà/ana modalitat divulgatiu/iva, i que compleixin una d’aquestes situacions:
 • estar inscrit/a en la Seguretat Social i en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Tributària en l’activitat de fabricació i/o comercialització de l’/del ofici/s atorgat/s, i al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social
 • dur a terme l'activitat en una empresa inscrita en la Seguretat Social i en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Tributària en l’activitat de fabricació i/o comercialització de l’/del ofici/s atorgat/s, i que aquesta es trobi al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social
 •  exercir la docència en arts i oficis de manera continuada

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Validesa
Vigència indefinida subjecta al compliment continu dels següents requisits:

 • modalitat professional (s’ha de complir una d’aquestes situacions):
 • estar inscrit/a en la Seguretat Social i en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Tributària en l’activitat de fabricació i/o comercialització de l’/del ofici/s atorgat/s, i al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social
 • dur a terme l'activitat en una empresa inscrita en la Seguretat Social i en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Tributària en l’activitat de fabricació i/o comercialització de l’/del ofici/s atorgat/s, i que aquesta es trobi al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social
 • exercir la docència en arts i oficis de manera continuada
 • modalitat divulgativa: no exercir professionalment l’activitat productiva i comercial de l’/del ofici/s atorgat/s, i difondre l’/les activitat/s artesanal/s per mitjà de demostracions i de tasques formatives o divulgatives

Causes de revocació
En el cas que el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya detecti:

 • un ús fraudulent del carnet: iniciarà l’expedient sancionador corresponent, d’acord amb el procediment i la tipificació de les infraccions previstes al Capítol II de la Llei 1/1990, de 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris
 • l’incompliment dels requisits exigits per tenir-lo: ho comunicarà a la direcció general competent en matèria d’artesania, per tal que s’ordeni la seva revocació, amb audiència prèvia de la persona interessada